Kunskap förebygger revolt

Ibn-ul-Qâsim sade: ”Jag hörde Mâlik säga: ”En grupp människor eftersträvade dyrkelse och övergav kunskap. Följaktligen revolterade de mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund med sina svärd. Om de bara hade följt kunskapen skulle den förhindrat dem från det.”

Om det hade varit tillåtet att tolka Allâhs egenskaper

al-Qâdhî Abû Ya´lâ sade i ”Ibtâl-ut-Ta’wîl”: ”Dessa rapporteringar får inte avfärdas eller tolkas. Det är obligatoriskt att anamma dem ordagrant och betro att de är Allâhs egenskaper som inte liknar skapelsens egenskaper. Vi anser inte att de liknar skapelsens egenskaper, men vi tror såsom Imâm Ahmad och alla andra imamer trodde.” Därefter citerade han az-Zuhrî, […]

Salafs metod enligt al-Bayhaqî

Vadالإستواء beträffar, så brukade våra tidigare kollegor (radhiya Allâhu ´anhum) varken tolka eller spekulera i ordet, precis som de förhöll sig till liknande sakfrågor. Abû ´Abdillâh al-Hâfidh underrättade oss: Muhammad bin ´Alî al-Djawharî underrättade oss i Bagdad: Ibrâhîm bin al-Haytham berättade för oss: Muhammad bin Kathîr al-Massîsî berättade för oss: Jag hörde al-Awzâ´î säga: ”Vi […]

Qur’ân-läsning vid gravar

50 – Abû Bakr as-Siddîq berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som varje fredag besöker sina föräldrars gravar och läser Yâ Sîn vid dem, förlåts för varje läst vers eller bokstav.” Påhittad. Hadîthen rekommenderar Qur’ân-läsning vid gravar, men det finns inte en enda autentisk hadîth som vittnar om det. Autentiska […]

Den måttligaste åsikten

591 – Djâbir berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ber en Rak´ah utan att läsa al-Fâtihah har inte bett så länge han inte befinner sig bakom imamen.” Svag. Hadîthen är dock autentisk utan tillägget ”så länge han inte befinner sig bakom imamen”. Den intygas av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

När Ahmad blev arg

1697 – Jag sade till Ahmad: ”Är personen som säger att Qur’ânen är skapad otrogen?” Han svarade: ”Jag säger att han är otrogen.” 1698 – Ahmad berättade för oss: Nûh bin Maymûn berättade för oss: Bukayr bin Ma´rûf berättade för oss, från Muqâtil bin Hayyân, från adh-Dhahhâk som sade om Hans (ta´âlâ) ord: مَا يَكُونُ […]

Lärd och bojkottad pga. lite skolastik

Trots att al-Hârith al-Muhâsibî var förnäm hamnade han i lite skolastik varför han fördömes. Imâm Ahmad både hyllade honom ur en synvinkel och varnade för honom ur en annan. Sa´îd bin ´Amr al-Bardha´î sade: ”Jag var med Abû Zur´ah när han blev frågad om al-Hârith al-Muhâsibî och hans böcker. Han svarade: ”Jag varnar dig för […]

Muslimska barn till paradiset

När det kommer till de troendes barn, har de lärde inga delade åsikter om att de hamnar i paradiset. Abû Ya´lâ bin al-Farrâ’ al-Hanbalî berättade att Imâm Ahmad sade: ”Det finns inga meningsskiljaktigheter om att de är i paradiset.” Denna åsikt fastslår även jag. Visserligen nämnde Shaykh Abû ´Umar bin ´Abdil-Barr att vissa lärde ställde […]

Rovdjursfåglar

Alla fågelarter är lovliga att ätas bortsett från arter som de lärde har delade åsikter om. En av dem är fåglar som jagar med klor, som till exempel hökar, falkar och örnar. Som bekant anser majoriteten att de är olovliga och bevisar sin åsikt med hadîthen hos Muslim och andra. Den åsikten har ash-Shâfi´î, Ahmad […]

Avsikt för hopslagning och förkortning av böner

De lärde är oense om hopslagning och förkortning av böner behöver avses i förtid. Majoriteten säger att avsikt är ingalunda krav. Den åsikten delar Mâliks och Abû Hanîfahs rättsskolor samt är en av Ahmads rättsskolas två åsikter, något hans konkretiseringar och principer tyder på. ash-Shâfi´î och en grupp Hanâbilah anser att avsikten är ett krav. […]

Tre alternativ om Ahmads uttalande

Beträffande rapporteringen från Imâm Ahmad (rahimahullâh), har hans anhängare delats upp i tre åsikter kring den. Vissa menar att den är felaktigt tillskriven honom. Hanbal var ensam om att återberätta den och inte sällan är han ensam om att rapportera saker som går emot Ahmads kända åsikter. Då han gör det låter al-Khallâl och hans […]

Ahmad bin Hanbal – Muhaddith och Faqîh

Ibn ´Aqîl sade: ”Till det konstigaste som jag har hört från dessa unga ignoranter hör att Ahmad var Muhaddith men inte Faqîh. Det är ytterst okunnigt sagt. Han har valda åsikter byggda på hadîther de flesta inte känner till. Det kunde hända att han kunde mer än deras största.” Jag tror att de trodde att […]

Det sade Ibn Rushd i ”al-Bayân wat-Tahsîl”

Suhnûn sade: ”En av av Mâliks kollegor underrättade mig att han satt hos Mâlik när en man kom till honom och sade: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han teg. Ånyo sade han: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han fortsatte tiga. Han frågade en tredje gång varpå Mâlik lyfte på huvudet i svarande syfte. […]

Stöd dig på knytnävarna

Mâlik bin al-Huwayrith (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Ska jag inte tala om för er hur Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad? När han i första Rak´ah gick upp för sin andra Sudjûd, förblev han sittande och reste sig sedan upp genom att stödja sig mot marken.” Rapporterad av al-Bukhârî och ash-Shâfi´î i ”al-Umm” […]

Salafs enighet mot skolastik och skolastiker

Ashhab berättade att han hörde Mâlik säga: ”Akta er för innovatörer!” Det sades: ”Abû ´Abdillâh! Vad är innovation?” Han svarade: ”Innovatörer är de som talar om Allâhs namn, egenskaper, kunskap och förmåga och förtiger inte det följeslagarna och efterföljarna förteg.” Rapporterad av Abû ´Abdir-Rahmân as-Sulamî as-Sûfî i ”Dhamm-ul-Kalâm”. I samma bok återberättade han hur skolastik […]

Salafs enighet om Allâhs egenskaper

Salaf och Ahl-ul-Hadîths imamer var enade om att egenskapsrelaterade verser och autentiska hadîther skulle förkunnas ordagrant utan liknelse, jämförelse, förvrängning och förnekelse. Abû Hilâl sade: ”En man frågade al-Hasan om en av Herrens (´azza wa djall) egenskaper varpå han svarade: ”Förkunna dem utan jämförelse.” Wakî´ sade: ”Vi var med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, […]

Han ska sitta återhämtningssittningen (جلسة الاستراحة)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Be liksom ni har sett mig be.”1 Till synes inkluderar hadîthen återhämtningssittningen (جلسة الاستراحة) varför vissa lärde konstaterade att den är Sunnah i alla fall. Andra dementerade den domen till fullo. Åter andra sade att återhämtningssittningen är skonsammare för den som behöver den till följd av förslagsvis knävärk, […]

Dogmen på efterföljarnas tid

Utefter förmåga skall jag härmed nämna några konkreta uttalanden från Salaf så att deras dogm klargörs. Med en autentisk berättarkedja citerade Abû Bakr al-Bayhaqî al-Awzâ´î som sade: ”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”1 al-Awzâ´î var en av […]

52. Så trodde alla imamer i Öst och Väst

Många hadîther bekräftar Allâhs hand. Härmed lyder några uttalanden från imamerna om hur man skall förhålla sig till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper: 54 – Baqiyyah berättade att al-Awzâ´î sade: ”az-Zuhrî och Makhûl brukade säga: ”Framför dessa hadîther ordagrant.” 55 – al-Walîd bin Muslim berättade: ”Jag frågade Mâlik bin Anas, Sufyân ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d […]

Sûfiyyah är lögn, okunnighet och villfarelse

al-Qurtubî nämnde hur at-Tartûshî blev ställd följande fråga som han svarade på: Fråga: Vad anser ers ädelhet om Sûfiyyah? Man bör veta att män har samlats i grupp och börjat nämna Allâh (ta´âlâ) och Muhammad (sallâ Allâhu  ´alayhi wa sallam) i kör. Därefter spetsas de med en påle genom huden medan andra dansar och känner […]