Följer Ibn Taymiyyah blint

Fråga: En person följer Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs Fiqh-åsikter helt och fullt och säger att han följer honom blint. Hör detta till fördömd efterhärmning? Svar: Nej, inte om han inte vet och följer en lärd blint, som till exempel Shaykh-ul-Islâm. Ty Allâh sade: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ ”Fråga Påminnelsens folk, om ni inte […]

Ytterst få lärda idag

´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade: ”En man anses inte vara en följd imam förrän han låter bli att berätta en del av det han hört.”1 Imamerna Ahmad bin Hanbal och Ishâq bin Râhûyah sade: ”En lärd som saknar kunskap om autentiska, svaga, avskaffande och avskaffade hadîther kan inte kallas för ”lärd” (عالم).”2 Det bevisar hur bristfälliga […]

Ändring av utslag

Fråga: En person frågar en lärd om skilsmässa varpå den lärde ger honom ett utslag som personen implementerar. Sedan inser den lärde att hans utslag var fel. Skall han ta tillbaka sin åsikt? Svar: Han skall ta tillbaka den framöver och inte för det som har varit. Det rapporteras att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu […]

Lekman ber om bevis

Fråga: Om du litar på en lärd och ber honom om utslag, är det respektlöst att fråga honom om bevis för hans eventuella utslag, menar somliga lärde. Stämmer det? Svar: Ja. Lekmannen behöver inte be om bevis för utslaget. Han är trots allt bara en lekman. Den lärde får dock kräva bevis.

Innovativt antagande

Många bröder från Ahl-us-Sunnah antar att varje lärd som blir frågad måste svara alla frågeställare med en föreläsning utifrån Qur’ânen och Sunnah. Det antagandet är innovativt. Det är en innovation som motstrider Salafs metodik. Då Salaf blev frågade citerade de Qur’ânen och Sunnah. Men när svaret var byggt på egna omdömen och vetskap om regler […]

Ingen nytta med honom

Imâm as-San´ânî (d. 1182 – rahimahullâh) sade: ”Denna bok ”Tathîr-ul-I´tiqâd ´an Adrân-il-Ilhâd” är min skyldighet att skriva då jag ser och vet övertygat hur slavar tas till vederlikar i städer, byar och länder i Jemen, Levanten, Egypten, Nadjd, Tihâmah och alla andra islamiska länder. Det handlar nämligen om dogmer om gravar och levande och samtidigt […]

Inte sysselsätta lekmän med dogmatiska frågor?

Fråga 37: Vissa menar att lekmän skall inte sysselsättas med dogmatiska frågor som högheten och andra. Svar: Dogmen är den viktigaste frågan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillbringade tretton år i Makkah med att bara kalla till dogmen. Dogmen är ju religionens fundament. Fråga 38: Anses den som yttrar sig så vara lärd? Svar: […]

Studentens högmod

Ögontjäneri är att en person talar på ett sätt som får folk att tro att han är lärd. Arrogans är att förkasta sanningen. Den uppstår i samband med debatter och fanatiska inställningar till åsikter eller rättsskolor. Du kan se hur den arrogante ser ned på andra och förkastar sanningen eftersom den inte är överensstämmande med […]

Dragen i öronen

Abû Ismâ´îl sade: Ismâ´îl bin Ibrâhîm underrättade oss: Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss: Abûl-Walîd Hassân bin Muhammad al-Faqîh underrättade oss: Ibrâhîm bin Muhammad al-Kûfî sade: ”Jag såg Ahmad och Ishâq lyssna till ash-Shâfi´î när han gav utslag till folket i Makkah. ash-Shâfi´î sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Har ´Aqîl lämnat efter […]

Många studenters fel

Om en muslim i mängden lär sig en föreskriven dom av en erkänd lärd och sedan själv blir frågad om samma dom, får han inte säga att det är förbjudet eller tillåtet. Här måste han i stället säga att han hörde den lärde säga så-och-så. De flesta lekmän och till och med studenter förfelar här. […]