Dahlân och Abû Tâlib

Det har rapporterats autentiskt via Ibn-ul-Musayyab som berättade att hans fader sade: ”När Abû Tâlib låg på sin dödsbädd kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till honom. Vid sig hade han ´Abdullâh bin Abî Umayyah och Abû Djahl. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till honom: ”Farbror! Säg att det inte finns […]

77. De frommas underverk

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör bekräftelse av de troende och gudfruktiga slavarnas underverk och ovanliga företeelser av vetenskaper och visioner, förmågor och påverkan. Sådant utspelade sig i de tidigare samfunden, vilket nämns i bland annat kapitlet ”al-Kahf”, och i det här samfundets begynnelse och kommer att pågå fram till […]

Shî´ahs al-Djazâ’irî erkänner jude som sektens grundare

´Abdullâh bin Saba’ sade till ´Alî: ”Du är verkligen Allâh!” Till följd därav körde ´Alî ut honom till byarna. Det sägs att han konverterade till islam från judendomen. Som jude brukade han säga om Yûshu´ bin Nûn och Mûsâ det han sedermera sade om ´Alî.

Shî´ahs al-Kishshî erkänner jude som sektens grundare

Vissa nämner att ´Abdullâh bin Saba’ var jude som konverterade till islam och visade lojalitet mot ´Alî. Som jude brukade han överdriva med att Yûshû´ är Mûsâs efterträdare. Efter hans konversion till islam sade han samma sak efter Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) död om ´Alî. Han var den förste som blev känd […]

52. Resultatet från slaget vid Uhud

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vatten för att tvätta bort hans blod. När han insåg att vattnet var bräckt tog han bort det. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ville gå uppför en klippa, men klarade inte av det på grund av sina skador. Därtill […]

Bättre dogm än många som tillskriver sig islam

Den femtonde hadîthen: ´Imrân bin al-Husayn berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till hans fader: ”Husayn! Hur många gudar dyrkar du?” Han svarade: ”Sju, sex på jorden och en ovanför himlen.” Då sade profeten: ”Vem vänder du dig till vid hopp och fruktan?” al-Husayn svarade: ”Till Honom som är ovanför himlen.” Då […]