85. Profetens kärlek till al-Hasan och al-Husayn

´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) ´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/106) al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 85 – Mûsâ berättade för oss: Mahdî bin Maymûn berättade för oss: Ibn Abî Ya´qûb berättade för oss, från Ibn Abî Nu´aym som sade: ”Jag var med när en man frågade Ibn ´Umar om myggblod. Han sade: ”Var kommer […]

Den förste utvandraren

Allâh (´azza wa djall) sade: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ”Vi räddade honom och Lût till det land som Vi har välsignat för alla folk.”1 Versen anvisar Ibrâhîms och Lûts religiösa utvandring från Irak till Levanten. Liknande anvisade Allâh på andra platser i Qur’ânen såsom: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى […]

Flesta profeters hemland

Allâh (´azza wa djall) sade: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ”Vi räddade honom och Lût till det land som Vi har välsignat för alla folk.”1 Det vill säga från Nimrud och hans folk i Irak: إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ”… till det land som Vi har välsignat för alla folk.” […]

Avvisning av panteistiska argument

Det skall sägas till dem: Om inte Allâh är ovanför tronen i den bemärkelsen som särskiljer tronen utan överallt, så säg att Han är under jorden och himlen och ovanför dem; alltså under lågheten och över högheten så att saker och ting är under Honom. Det är förvisso motsägelsefullt. Och om de argumenterar med Hans […]

Ashâ´irah och Mu´tazilah om Allâhs resning

När det kommer till Allâhs (subhânah) ord: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ”Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1 tolkar Mu´tazilah och deras följe dem som maktövertag (الاستيلاء) och erövring (القهر) och argumenterar med poetens ord: Bishr reste sig (اسْتَوَى ) över Irak utan svärd eller spillt blod Men så säger man bara om någon som […]

Dogmen på efterföljarnas tid

Utefter förmåga skall jag härmed nämna några konkreta uttalanden från Salaf så att deras dogm klargörs. Med en autentisk berättarkedja citerade Abû Bakr al-Bayhaqî al-Awzâ´î som sade: ”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”1 al-Awzâ´î var en av […]

Bara dessa brukar Dahlâns böcker

Vissa lärde i Makkah sade att Dahlâns böcker är som självdött djur; det äts bara av nödgade människor. Många lärde i Indien, Irak, Nadjd och på andra platser har avvisat honom och blottat hans villfarelse. Jag har hört flera pålitliga lärde säga att Dahlân var i själva verket en Râfidhî1 som dolde sin dogm och […]

Makkahs och Madînahs lärde anammar Ibn ´Abdil-Wahhabs kall

Lov ske Allah. Vi, de lärde i Makkah, vittnar att denna religion som Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) etablerade och som muslimernas ledare Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz kallade till i detta brev av Tawhîd och förkastning av avguderi är sanning varom inga tvivel finns. All sorts avguderi och annat som nämns i brevet av sådant som […]

Därför uppstår Satans horn i Irak

´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Efter att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade bett vände han sig mot människorna och sade: ”Allâh! Välsigna vår stad. Välsigna vår Mudd och vår Sâ´. Allâh! Välsigna vårt Haram och vårt Levanten.” En man sade: ”Och Irak?” Han blev tyst. Därefter sade han samma sak […]

Vad spelar nationalitet för roll?

Att Nadjdah al-Harûrî och al-Qirmitî skall vara härifrån är som vanligt lögn och osanning. Nadjdah innoverade och revolterade i Irak var han också slog sig ned. Plus att det har bekräftats att han ångrade sig efter att ha debatterat med Ibn ´Abbâs. al-Qirmitî kommer från Qatîf som inte gränsar till Yamâmah eller ens till Nadjd. […]

Specifikt för irakier

Öst, höglandet och liknande i hadîthen syftar på Irak som ligger öst om Madînah. Det klargörs ytterligare då det nämns i vissa hadîther att han pekade mot Irak. al-Khattâbî sade: ”Den som är i Madînah har sitt Nadjd från Iraks håll med omnejd. Det räknas som öst om Madînah. Nadjd står för upphöjd mark medan […]

Fördömandet är relaterat till tillstånd

Fördömandet är relaterat till ett tillstånd och inte till en plats. Hadîtherna som fördömer höglandet sägs syfta på Iraks högland, ty vissa formuleringar nämner Öst. Irak ligger ju öster om Madînah. Historien intygar det. Det handlar alltså inte om Hidjâzs högland. Iraks högland har drabbats av prövningar och massakrer som Hidjâzs högland inte alls har […]

Exempel på godheten i Öst och Irak

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Jag tror att han sade efter den tredje gången: ”Där finns jordbävningar och prövningar och därifrån […]

Otron i Öst

Fråga: Vad är det för prövning som avses i Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) hadîth där han berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga medan han var vänd mot öster: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.”? Svar: Prövningen åsyftar otro, ty i en annan rapportering som […]

Haditherna om Satans horn i Öst

Ahmad al-Ghumârî sade: ”Vet att de aktuella hadîtherna tillämpas på dessa utbrytare då de påminner om hadîtherna om Khawâridj. Även om de alla går ut ur religionen (خوارج عن الدين) och hundar i Elden, vilket profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om dem, så är de uppdelade i två typer: 1 – En typ […]

Exempel på Iraks prövningar

Det har redan angivits att Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka mot Irak och säga: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Den rapporteringen tolkar alla andra rapporteringar som nämner Höglandet och Öst abstrakt och klargör att det är Irak och allt […]

En orättvis get

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Han sade: ”Allâh! Välsigna vårt Levanten! Allâh! Välsigna vårt Jemen!” De sade: ”Allâhs sändebud! Och vårt Nadjd!” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Prövningarnas Öst

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ställde sig bredvid predikstolen och sade: ”Därifrån kommer prövningen. Därifrån kommer prövningen, där Satans horn uppstår.” Han pekade mot öst eftersom dess invånare var otrogna på den tiden. Han nämnde att prövningen skall komma österifrån, vilket har skett. Kamel- och Siffînkrigen […]

Irak är grunden till prövningar

Ibn Mas´ûd sade: ”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade mot Jemen och sade: ”Tron är förvisso därborta. Strävheten och de hårda hjärtan finns i de högljudda kamelherdarna, därhän Satans horn (قرن) dyker upp – i Rabî´ah och Mudhar.”1 Det råder delade åsikter om Satans horn. En teori är att de åsyftar hans huvuds utväxter. […]

Flest prövningar kommer österifrån

Ibn ´Umar sade: ”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) peka österut och säga: ”Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.”1 Hadîthen bevisar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) profetskap då han berättade om vad som skulle ske… Han berättade om att prövningar skall komma österifrån. De flesta prövningar kommer ju […]