Så behandlas innovatörer

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî  Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 223-224 Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade: ”Jag hörde min fader och Abû Zur´ah befalla att vilsna och innovatörer bojkottas. De var oerhört hårda med det.” FÖRKLARING Jag svär vid Allâh att vi säger samma sak. Allt Ahl-us-Sunnah säger säger även vi. Alla […]

Förtal av Ibn Taymiyyah är förtal av Salaf

Många människor tror att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra överensstämmande Salafiyyûn förbjuder att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav besöks. Det är lögn och påhitt. Lögnen är dock inte den första mot Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) och dem. Alla som har läst Ibn Taymiyyahs böcker vet att han anser det vara föreskrivet och rekommenderat att […]

Medverka med Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det tillåtet att sitta på Ahl-ul-Bid´as lektioner och medverka med dem? Svar: Det är varken tillåtet att sitta med dem eller ha dem som vänner. Det är obligatoriskt att fördöma dem och varna dem för innovationer.

Innovatörers stödjare är innovatör

I Väster lever en man som associeras med kunskap och har kända avhandlingar. Han säger sig tjäna Sunnah och heter Shaykh ´Abdullâh bin as-Siddîq al-Ghumârî. Till skillnad från den förstnämnde i Öster är han känd för sitt gamla hat mot Sunnahs stödjare och alla som bär på Salafs dogm. Bara det bevisar att han inte […]

Lärd och bojkottad pga. lite skolastik

Trots att al-Hârith al-Muhâsibî var förnäm hamnade han i lite skolastik varför han fördömes. Imâm Ahmad både hyllade honom ur en synvinkel och varnade för honom ur en annan. Sa´îd bin ´Amr al-Bardha´î sade: ”Jag var med Abû Zur´ah när han blev frågad om al-Hârith al-Muhâsibî och hans böcker. Han svarade: ”Jag varnar dig för […]

Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a?

Fråga: Är det tillåtet att betala allmosa till Ahl-ul-Bid´a? Svar: Det finns två sorters innovationer: 1 – Innovation som utesluter dess utövare ur islam. Det är inte tillåtet att betala allmosa till dessa människor. Exempel på dessa är de som tror att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bönhör den som tillber honom, ber honom […]

Det är inte Salafs praxis med Ahl-ul-Bid´a

Fråga: En man vid namn ´Uthmân al-Khumayyis brukar debattera med Shî´ah. Är det tillåtet att sprida sådana kassettband? Svar: Om debatten bidrar med att den vilsne återvänder till sanningen och att folket ser skillnaden på sanning och osanning, är den harmlös utefter behov. Dock är ständiga debatter mellan Ahl-us-Sunnah och Shî´ah meningslösa. De kan faktiskt […]

Urin är som mjölk i spenen

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade: ”Allt det är tvångstankar och innovationer.” Jag talade med honom gällande pressningen och skakningen varvid han sade: ”Hadîthen är inte autentisk. Urin är som mjölk i spenen; om du låter den vara stannar den och om du mjölkar den droppar den.”1 Om du låter könet vara […]

Tio innovationer efter urinering

Många tvångstänkare gör tio saker efter urinering: pressar, skakar, harklar sig, går, hoppar, knyter, letar, fyller, täpper, lindar och klättrar. Vad pressen beträffar, så pressar de penisen hela vägen till ollonet. Visserligen har det rapporterats en hadîth i sakfrågan, men den är främmande och obekräftad. ´Îsâ bin Dâwûd återberättade från sin fader som berättade att […]

Steg för steg med Ahl-ul-Bid´a tills att hjärtat svartnar

Prövningar kan vara jordiska i form av destruktiva frestelser. De kan också vara i form av tvivel, innovationer och villfarelser som leder sina utövare till följderna som nämns i hadîthen: ”Prövningar angriper hjärtan som en halmmatta, strå för strå. Hjärtat som accepterar dem får en svart prick och hjärtat som förkastar dem får en vit […]

Lärda män befinner sig inte där

Fråga: En arabisk tv-kanal sände Sûfiyyahs firande av Ahmad al-Badawîs födelsedag. En stor mängd lärde som vi brukade respektera var också på plats och tycktes dessutom vara glada. Hur ska ungdomarna förhålla sig till de lärdes position till innovationer och myter? Svar: Vi kallar inte sådana människor för lärde. Jag anser inte att människor som […]

Skolastikern lyckas aldrig

Sâlih bin Ahmad sade: Jag hörde min fader säga: ”Den som påstår att Allâhs namn är skapade hädar.” al-Marrûdhî sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som anammar skolastik kommer inte att lyckas. Den som anammar skolastik kommer inte att undkomma Djahmiyyahs dogm.” Hanbal sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som tycker om skolastik […]

Därför är inga innovationer bra

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1 Oavsett hur mycket innovatörerna ser upp till sina innovationer så är de […]

Sanningen om ash-Shâfi´s fina innovation

Hâfidh Abû Nu´aym återberättade en berättarkedja från Ibrâhîm bin al-Djunayd: Harmalah bin Yahya berättade för oss: Jag hörde ash-Shâfi´î säga: ”Det finns två sorters innovationer: berömvärd innovation och fördömd innovation. Den som stämmer överens med Sunnah är berömvärd och den som går emot Sunnah är fördömd.” Han argumenterade med ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) ord: ”Detta […]

78. Är de lärde pressade av myndigheterna?

Fråga 78: Ni och era lärda bröder i detta land är Salafiyyûn. Ni råder makthavarna på ett föreskrivet sätt som har klargjorts av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dock finns det människor som kritiserar er för att inte fördöma synder öppet. Andra ursäktar er och säger att ni är pressade av landet. Vad säger […]

De brukar namnet ”Wahhâbiyyah”

Flera hedniska och gravdyrkande innovatörer har hittat på avhandlingar mot så kallade Wahhâbiyyah. Däremot finns det inte en grupp på jordens yta med namnet. Innovatörer och avgudadyrkare har hittat på det för att tillämpa det på alla som dyrkar Allâh allena, följer Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och undviker innovationer och nyheter. […]

al-Qanûdjî om Ibn ´Abdil-Wahhâbs dogm

Enligt pålitliga rapporteringar som jag har fått om Ahmad ash-Shahîd och Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, förtjänar de inte att kritiseras eller fördömas ur ett föreskrivet perspektiv. Det enda som känns till om de båda är att de var rättfärdiga lärde, avhållsamma, fromma och rättvisa… Att de motarbetas av onda lärde skadar inte dem, ty de är […]

Dessa delar in innovationer i goda och dåliga

Varje samling som har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) eller de tre förträffliga generationerna skall anammas på liknande vis, varken mer eller mindre. Om den inte är bekräftad, om än betraktad till synes som fin, så räknas den som innovation varför den måste undvikas. Hur skall de inte bemötas så när nästan […]

Så baserar Sûfiyyah och Ahl-ul-Bid´a sina ritualer

Vissa principvetare har kommit med ett femte bevis: lösa fördelar (المصالح المرسلة). Enligt dem utgörs bevis antingen av Qur’ânen, Sunnah, samstämmighet, korrekt analogi eller också lösa fördelar. Det är fel. Ty om dessa fördelar intygas av föreskriften så tillhör de föreskriften och är inkluderade till Qur’ânen, Sunnah, samstämmigheten eller den korrekta analogin. Och om fördelen […]

Bästa böcker om kärlek till profeter

För kunskap om kärlek och dess nivåer till profeter, lärde och rättfärdiga människor bör man läsa Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs bok ”al-Furqân” och ash-Shawkânîs ”Qatr-ul-Walî”. Dessa två böcker är tillräckliga. Därtill skall man hänvisa till Tawhîd-böcker såsom: 1 – ad-Durr an-Nadhîd fî Ithbât-it-Tawhîd av ash-Shawkânî. 2 – Tathîr-ul-I´tiqâd. 3 – Tadjrîd-ut-Tawhîd al-Mufîd. 4 – Fath-ul-Madjîd fî […]