Och varje innovation är villfarelse

Publicerad: 19.10.05 Författare: Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748) Källa: Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/182) Imâm och Hâfidh Abû ´Abdillâh ´Abdul-Hamîd bin ´Isâm al-Djurdjânî. Han hörde från Sufyân bin ´Uyaynah, Yazîd bin Hârûn, Abû Dâwûd at-Tayâlisî med flera. al-Marrâr sade: ”Jag skrev ned kunskap från tusen lärare, men ingen var som al-Djurdjânî. När prövningen kring […]

Det hörde Ibn Mas´ûd från profeten

Abû Zakariyyâ bin Abî Ishâq underrättade oss: Abû ´Abdillâh ash-Shaybânî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb underrättade oss: Dja´far bin ´Awn underrättade oss: Ibrâhîm al-Hadjrî underrättade oss, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh som sade: ”Det handlar om två saker: vägledningen och talet. Det trovärdigaste talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Vilsen om än mycket kunnig

Var och en måste undvika nyheter, ty varje nyhet är innovation. Sunnah handlar om att bekräfta Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rapporteringar och sakna invändningar mot den i form av frågor som ”Hur?” och ”Varför?” Skolastik, religiösa dispyter och debatter är nyheter, medför tvivel i hjärtan och förhindrar vetskap om sanningen. Kunskap handlar […]

Khawâridj och ´Uthmân

Enligt ar-Râfi´î grundas Khawâridjs innovation på deras uppror mot ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) då de trodde att han både visste vilka som hade mördat ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh) samt förmådde att gripa dem, men valde att inte göra det eftersom han godkände deras handling. Det påståendet stämmer emellertid inte överens med historikernas samstämmighet. Historikerna är […]

al-Fâtihah i kondolerande syfte

Fråga: I vårt land ges kondoleanser i form av läsning av al-Fâtihah. Vissa lokala lärde menar att kondoleanser är inte baserade på Qur’ânen och Sunnah varför handlingen är tillåten. Stämmer det? Svar: Nej, det stämmer inte. Det är innovation. Det är innovativt att läsa al-Fâtihah i kondolerande syfte. Det är inte tillåtet att göra utan […]

Innovativ bön efter bönen

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna då han åkallade Allâh mot hedningarna som hade dödat hans utsända lärde. Scenariot utspelade sig i Fadjr och efter Rukû´, rapporterar Ahmad och andra via Anas. Däremot finns inget bekräftat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lyfte på händerna […]

Ryggknäckande argument

Till författarens dårskap och ignorans hör att han säger: ”Tawassul via Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra profeter, helgon och rättfärdiga människor, bön till dem om hjälp… är något som samfundet var enat om innan denne innovatör Ibn Taymiyyah dök upp på 700-talet1 och innoverade sin innovation.” Flera tidigare och ansedda […]

Qur’ân-läsning vid gravar

50 – Abû Bakr as-Siddîq berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som varje fredag besöker sina föräldrars gravar och läser Yâ Sîn vid dem, förlåts för varje läst vers eller bokstav.” Påhittad. Hadîthen rekommenderar Qur’ân-läsning vid gravar, men det finns inte en enda autentisk hadîth som vittnar om det. Autentiska […]

Radbandens otaliga nackdelar

Om radbandens enda nackdel hade varit att de utrotar erinran på fingrarna, vilket är Sunnah, skulle det räckt för att bevisa dess negativitet. De är ense om att erinran på fingrarna är bättre samtidigt som jag knappt ser någon Shaykh göra så. Med tiden har folk improviserat denna innovation. Du kan se hur ordensmedlemmar hänger […]

Högst hundra upprepningar

Måhända säger någon att det är svårt att tillämpa Sunnah och hålla erinrans räkning på fingrarna om antalet är högt. Den problematiken uppstår dock på grund av en annan innovation; begränsad erinran vid ett högt antal upprepningar. Alltså annulleras den ena innovationen av den andra, nämligen radbandet. Ty mig veterligen är hundra upprepningar det högsta […]

Ungdomarnas prövning

Fråga: Vissa ungdomar gör Takfîr på alla meningsmotståndare. Vad säger ni om det? Svar: Det är, som den ädle Shaykh Ibn ´Uthaymîn sade, ungdomarnas prövning. Ungdomarna har prövats med att jäkta till att beskylla andra för otro, innovation och villfarelse och spekulera i folks heder. Det verkar som att de bara anser det vara förbjudet […]

Får inte ha bråttom med Takfîr och Tabdî´

Oavsett om en innovation är hädisk eller syndig får vi inte anklaga dess utövare för otro eller innovation förrän denne saknar ursäkt. Beviset för det är Allâhs (ta´âlâ) ord: وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ”Men din Herre förgör inte städer […]

Egenkärlek och nedvärdering av andra

Helt klart var an-Nawawî en välvillig man som tjänade islam. Det bevisas av att hans böcker är accepterade. I alla moskéer läses hans bok ”Riyâdh-us-Sâlihîn”. Det bevisar en acceptans. Självklart ville han (rahimahullâh) väl, men han förfelade när han tolkade Allâhs egenskaper; han hade Mu’awwilahs metodik. Men säger vi att han var innovatör? Hans norm […]

Speciell välgörenhet i Sha´bân

Fråga: Somliga människor offrar årligen i mitten av Sha´bân för att sedermera dela ut köttet i välgörenhet. Är det tillåtet att samarbeta med dem om det? Svar: Det är innovation. Det finns inga handlingar som är typiska för Sha´bân eller mitten av Sha´bân. Månaden är som alla andra månader.

Skakar hand efter bönen

Fråga: Vad är domen för att skaka hand med folk efter samlingsbönen? Svar: Om det är första gången de träffas och han hälsar till dem, är det inga problem. Han ska däremot inte göra det om de redan har träffats, ty handlingen blir då till innovation. Folk kommer att tro att alla bedjare måste göra […]

Därav är frågan innovation

Det är obligatoriskt att tro på Allâhs resning över tronen och innovativt att fråga om den. Att det är innovation att fråga om dess beskaffenhet beror på två orsaker: 1 – Samfundets bästa människor ställde inte frågan till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När de ställde sina frågor till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

Varken uppkommen eller evig

En grupp, däribland Dâwûd adh-Dhâhirî och hans meningsfränder, sade att Qur’ânen är uppkommen (محدث)1 varvid Imâm Ahmad beskyllde dem för innovation och fördömde dem. Han vidhöll att Qur’ânen är Allâhs oskapade tal och från Allâhs kunskap. Den som sade att den är skapad beskyllde han för otro, den som sade att den är uppkommen beskyllde […]

Därför får skägget inte vara längre än ett grepp

Låt säga att obegränsat långt skägg är gott. Alltså är det en dyrkan. Vi behöver ett bevis som intygar att handlingen är dyrkan. Det finns inga bevis för att en dyrkan ska utövas mer än vad Salaf gjorde. Annars går din norm om intet. Vilken norm har du? Förhoppningsvis som vi alla andra, nämligen att […]

366. Hör den döde fredshälsningar och tal?

Fråga 366: Hör den döde fredshälsningar och tal och vet han vad som händer i hans närhet? Svar: Därom tvista de lärde. Sunnah har klargjort några detaljer. Det har exempelvis autentiserats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den begravde hör människornas fotsteg när de lämnar hans grav1. En annan hadîth säger: ”Det finns […]

Innovation att två kroppsdelarna fler än tre gånger

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade: ”Ishâq bin Mansûr sade: ”Jag frågade Ahmad om att tvätta en kroppsdel fler än tre gånger. Han sade: ”Nej. Vid Allâh! Bara prövade gör sådant.” Ty det är innovation i religionen. Att tvätta kroppsdelarna fler än tre gånger är innovation1. 1Se https://www.darulhadith.com/ogiltig-tvagning-om-man-tvar-sig-fler-an-tre-ganger/