Måste be som imamen

Fråga: En resenär sluter sig till en hemmastadd imam i sista Tashahhud. Ska han be fulltaligt eller korta bönen? Svar: Han måste be fulltaligt. Om han sluter sig till en imam som ber fulltaligt, måste han också be fulltaligt ehuru han sluter sig till bönen i dess slutskede. Han har samma dom som imamen.

Imam går ned i Rukû´ innan jag hinner läsa al-Fâtihah

Fråga: Imamen gick ned i Rukû´ innan jag hann läsa al-Fâtihah. Ska jag också ned eller läsa klart al-Fâtihah? Svar: Om du har en vers eller något litet kvar, läser du klart al-Fâtihah. Och om läsningen sinkar dig från att rätta dig efter imamen, går du ned i Rukû´ ehuru du inte har läst klart.

Medan imamen predikar

517 – Jag frågade om personen som kommer in i moskén medan imamen står och predikar. Skall han förrätta två Raka´ât? Ahmad sade: ”Ja.” Ishâq sade: ”Ja, det hör till Sunnah.” 518 – Jag frågade om mannen som nyser medan imamen predikar. Skall jag säga: يَرْحَمُكَ الله ”Må Allâh benåda dig.” till honom?” Han sade: […]

Innovativ bön efter bönen

Det är bekräftat att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lyfte på händerna då han åkallade Allâh mot hedningarna som hade dödat hans utsända lärde. Scenariot utspelade sig i Fadjr och efter Rukû´, rapporterar Ahmad och andra via Anas. Däremot finns inget bekräftat från honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han lyfte på händerna […]

Jämsides med imamen

2590 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”En natt på småtimmarna kom jag till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som stod och bad. Jag ställde mig bakom honom för att be varvid han tog tag i mig och förde fram mig så att jag stod jämsides med honom. Då Allâhs sändebud (sallâ […]

Viktigt med raka rader

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Stans böneutrop räcker

Fråga: Efter att böneutropen har lytt i staden går en imam in i sin moské där ingen har kallat till bön. Skall han kalla till bön eller läsa Iqâmah omedelbart? Svar: Om imamen går in i en moské där ingen har kallat till bön, så får han inleda bönen direkt utan böneutrop. Ty när någon […]

Imam tvekar på antalet Raka´ât

Fråga: Jag är imam i moskén och leder folk i bönen. En gång glömde jag ifall jag var i tredje eller fjärde Rak´ah. Ska jag betrakta samlingens påminnelse som att jag befinner mig i fjärde Rak´ah? Svar: Om imamen tvekar om han är i tredje eller fjärde Rak´ah, går upp och samlingen påminner honom samtidigt […]

al-Kawtharîs förtal av al-Fizârî och imamerna

al-Kawtharî sade om Abû Ishâq al-Fizârî: ”Hans vältaliga förtal av Abû Hanîfah och hans anhängare marknadsförde hans återberättelser bland folk styrda av agendor.”1 Låt oss nu nämna hur imamerna hyllade Abû Ishâq. Vad beträffar hans pålitlighet sade Ibn Ma´în: ”Pålitlig, pålitlig.” Abû Hâtim sade: ”Pålitlig, hederlig, imam.” an-Nasâ’î sade: ”Pålitlig, hederlig och en av imamerna.” […]

Ytterst få lärda idag

´Abdur-Rahmân bin Mahdî sade: ”En man anses inte vara en följd imam förrän han låter bli att berätta en del av det han hört.”1 Imamerna Ahmad bin Hanbal och Ishâq bin Râhûyah sade: ”En lärd som saknar kunskap om autentiska, svaga, avskaffande och avskaffade hadîther kan inte kallas för ”lärd” (عالم).”2 Det bevisar hur bristfälliga […]

Skillnaden mellan oss och Ahl-ul-Bid´a

Abû Zur´ah sade: ”al-Mutawakkil befallde att böneplatsen till Ahmads begravningsbön mäts och de uppskattade att en miljon närvarade.” ad-Dâraqutnî sade: Jag hörde Abû Sahl bin Ziyâd säga: Jag hörde ´Abdullâh bin Ahmad säga: Jag hörde min fader säga: ”Säg till Ahl-ul-Bid´a: Skillnaden mellan oss och er är begravningarna.” Allâh intygade dessa Ahmads ord. Han var […]

al-Djuwaynî: Salaf var bokstavstrogna och tolkade ej

Du ska veta att Imâm-ul-Haramayn, Abûl-Ma´âlî al-Djuwaynî, var sin tids störste förespråkare av tolkning, en teori han stödde i sin bok ”al-Irshâd”. Den teorin tog han emellertid tillbaka i ”ar-Risâlah an-Nidhâmiyyah” och sade: ”De lärde är oense om den bokstavstrogna skildringen i Qur’ânen och Sunnah. Vissa anser att de ska tolkas. Salafs imamer tolkade däremot […]

Sûfiyyahs och Râfidhahs likartade extremism

En grupp Sûfiyyah har behandlat och högaktat ämnet ”det sista helgonet” (خاتم الأولياء). al-Hakîm at-Tirmidhî och Ibn ´Arabî är exempel på sådana namn. Varje grupp hävdar att dess störste, förslagsvis Ibn ´Arabî, är det sista helgonet. Ibland inskränker de titeln i form av att personen har förseglat Muhammads helgonskap och dylikt. De kan överdriva med […]

Det värsta Satan angriper med tvångstankar

Satan angriper människan med tvångstankar relaterade till avsikten. Följaktligen intalar han dem illegitima fraser och rörelser. Allt för att uppnå korrekt avsikt, menar han. Sådant kommer från Satan. Avsikten är inte i behov av det. Bara att du reser dig upp för att be är avsikt. Bara att du befinner dig i en rad är […]

Bönbrytande tvångstankar

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade: ”Det finns tvångstankar som bryter bönen, förslagsvis vissa upprepade ord såsom: ات ات,التحي التحي i Tahiyyât, أس أس i Taslîm och: أكككبر i Takbîr. Till synes bryter det bönen. Om bedjaren är imam kan han även förstöra de leddas bön.”

Förmögen ber sittande till Rukû´

Fråga: Vissa förmögna människor väljer att sitta kvar i andra Rak´ah i Fadjr till dess att imamen ska gå ned i Rukû´. Förstå då ställer de sig upp för att gå ned i Rukû´ med honom. Är deras bön giltig? Svar: Nej. Han har utelämnat den stående positionen som utgör en pelare. Han måste åtminstone […]

Imam gör ej Takfîr på gravdyrkare

Fråga: Vad är domen för bönen bakom en person som inte gör Takfîr på gravdyrkare? Svar: Det ska inte bes bakom honom. Den som inte gör Takfîr på dem är lik dem, ty han tillåter deras handling.

Därav imamernas imam

Fråga: Hur kommer det sig att Ibn Khuzaymah kallas för ”imamernas imam”? Svar: På hans tid vill säga. Det är nog den bästa förklaringen. Han var sin tids imamernas imam på grund av att han höll hårt fast i dogmen och avvisade Ahl-ul-Bid´a. Må Allâh benåda honom. Han dog samma år som Ibn Djarîr (rahimahullâh), […]

Bön bakom spåman

Fråga: Är det tillåtet att be bakom en imam som beskylls för spådom? Svar: Det räcker inte bara att beskyllas. Om det är bekräftat att han spår, är det inte tillåtet att be bakom honom. Han är inte ens muslim. En spåman är ingen muslim.