Sprängattentat hör till de största brotten

Om man anses så fördärv på jorden för att ha stulit fem, tio eller hundra kronor, vad anses man då göra om man spiller blod, ödelägger egendomar och behandlar människor orättvist? Helt klart är allt det omnämnda ett väldigt brott och ett stort fördärv. Att beslagta folks egendomar eller angripa dem på vägar eller i […]

Avbräck mellan Iqâmah och bön

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Sûfî ser vad folk gör i sina hem

Shaykh ´Abdul-Qâdir as-Subkî var en av Allâhs (ta´âlâ) män. Han var en av styresmännen över de egyptiska byarna. Han besatt många visioner såtillvida att inga väggar eller långa avstånd kunde förhindra honom från att se vad folk gör inne i sina hem. Ibland tillbringade han hela nätterna i Qur’ân-läsning, ibland i skratt och ibland i […]

Självlärd lär ut hemma

Fråga: Får en europé som saknar studier under de lärde lära ut i sitt hem? Svar: Nej. Varken den självlärde eller den som lärt sig av ignoranter får lära ut. Han måste få sin kunskap från de lärde och inte från böcker eller folk som inte är ansedda lärde.

Satan följer efter kvinnan när hon går ut

2688 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kvinnan är en blygd. När hon går ut följer Satan efter henne med blicken. Hon är närmast Allâh när hon är i sitt hem.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Awsat” (3036). Berättarkedjan är autentisk och alla dess återberättare är pålitliga och Muslims män frånsett al-Baghawî. Han […]

349. Kvinnosamling i den avlidnes hem

Fråga 349: Efter en bortgång samlas kvinnor i den avlidnes hem varefter en kvinna läser Qur’ânen och erinran för dem. De gör så tre dagar, en vecka och slutligen en månad efter den dödes bortgång till dess att änkans sorgetid är över. Är handlingen tillåten? Svar: Handlingen är otillåten och innovativ. När en människa råkar […]

Fick inte komma hem till Ahmad

´Abdullâh bin Ahmad al-Hamadhânî sade: Jag hörde Abû Hâtim säga: ”Ibrâhîm bin al-Mundhir al-Hizâmî är kunnigare om hadîther än vad Ibrâhîm bin Hamzah az-Zubayrî är. Dock hade han en oklar ställning till Qur’ânen. En dag kom han hem till Ahmad bin Hanbal och bad om att få komma in, men Ahmad släppte inte in honom. […]

Därför blev Ibn ´Umar arg på sin son

Måhända undrar någon vad vi säger om ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord: ”Om Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sett vad kvinnorna har hittat på skulle han förmenat dem moskén liksom israelernas kvinnor förmenades.” Jag sade till ´Amrah: ”Blev israelernas kvinnor förmenade moskén?” Hon sade: ”Ja.”1 Kanske var ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) förståelse […]

Där genomgår änkan sin sorgetid

Fråga: Om en kvinna har som vana att besöka sin son eller sin dotter. Får hon göra det under sin sorgetid? Svar: Jag tror att jag har svarat på frågan1. Att hon går till sin sons hus är inte viktigare än att hon går till sin Herres hus. Fråga: Skall hon genomgå sin sorgetid där […]

Låt kvinnan be i fred

Fråga: Vad är domen för att kvinnan alltid ber på samma plats i hemmet och dessutom på en bönematta? Svar: Låt henne be. Hindra inte henne. Låt henne be där hon vill. Hon vet bättre än du. Ni skall till och med lägga er i vad kvinnor gör i sina egna hem.

Frisörska klipper inte otäckta kvinnor

Fråga: En frisörska klipper andra kvinnor i deras hem. Hon klipper dock bara täckta kvinnor och inte andra. Gör hon rätt? Svar: Det är bra att hon uppmanar till täckelse och tjänar enbart de täckta. Det är ett samarbete om fromhet och gudsfruktan. Klipp inte otäckta kvinnor. I så fall samarbetar ni om synd och […]