Han ber inte

1757 – Jag hörde Ahmad säga: ”Tron består av tal och handling. Den stiger och sjunker. Bön, allmosa, fasta och fromhet tillhör tron. Synder reducerar tron.” 1758 – Jag hörde Ahmad nämna Ibn ´Uyaynah och sade: ”Jag hörde honom säga att tron stiger och fördömde inte den som säger att den också sjunker.” 1759 – […]

37. Tron består av tal och handling

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Det står i rapporteringen: ”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”1 FÖRKLARING Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om tron. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad […]

Då är Sudjûd till andra avfall

Avfall kan ske via otroget tal och handling. Otrogna handlingar är de som uttryckligt sker avsiktligt och utav hån mot religionen såsom Sudjûd till en staty eller solen, kast av Qur’ânen i sopor och magi som innehåller soldyrkan och annan sorts dyrkelse. I vissa kommentarer från min lärare har jag sett att enkom handling inte […]

Ångrar sig för ögontjäneri

Fråga: En person gör en handling för Allâhs sak. Därefter berättar han om den för att erhålla ett gott rykte för att sedermera ångra sig för det. Är hans handling tillintetgjord? Svar: Den som ångrar sig förlåts av Allâh. Hans handling återvänder till honom.

Den starke troende

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh älskar den starke troende mer än vad Han älskar den svage troende – och i båda finns det gott. Ivra efter det som gagnar dig. Sök hjälp av Allâh (´azza wa djall) och misslyckas inte. Om du drabbas av […]

Gudomligheten enligt Sûfiyyahs Ibn-ul-Fâridh och al-Djîlî

a-Djîlî (d. 826) sade om gudomligheten: Jag är den och den är jag ingen tvistar om dess existens Jag förblev med den i den, det finns ingetتاء mellan oss jag är i den i såväl dåtid som nutid dess egenskaper är mina egenskaper och dess essens är min essens dess sköna karaktärer är mina och […]

Godhet och rättvisa utan kärlek

Allâh (subhânah) sade: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ”Allâh förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av tron och inte driver ut er ur era hem, och inte heller att bemöta dem […]

2. Tron består av dogm, tal och handling

[1] Vi börjar med det Allâh (ta´âlâ) har förpliktigat Sina slavar, sänt Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och uppenbarat Sin skrift för; tron på Allâh (´azza wa djall). Tron handlar om att bekräfta det Han (tabârak wa ta´âlâ) sade, befallde, påbjöd och förbjöd via allt som sändebuden har förkunnat från Honom och det […]

6. Ahl-us-Sunnah är oense om den som inte ber

16 – De säger att tron består av tal, handling och kännedom. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Den mer lydige har starkare tro än den mindre lydige. 17 – De säger att de monoteister som ber mot Qiblah och syndar, oavsett syndernas antal och storlekar, samtidigt som dyrkar Allâh allena och bekräftar […]

48. Allâhs tal är Hans egenskap

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Det är Hans essens egenskap, inte en av Hans skapelser. FÖRKLARING Det vill säga att talet är en av Allâhs egenskaper. Alla handlingsegenskaper är också Hans essens egenskaper. Författaren sade: ”… inte en av Hans skapelser.” Detta avvisar Djahmiyyah som säger att versen: وَكَلَّمَ […]

Vad är domen för att ta betalt för Qur’ân-läsning?

Fråga: Vad är domen för att ta betalt för Qur’ân-läsning? Svar: Qur’ân-läsning mot betalning är förbjuden. Ty Qur’ân-läsning är en god handling och goda handlingar får inte göras i utbyte mot världsliga intressen. I så fall går handlingen miste om dess belöning. Han (ta´âlâ) sade: مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا […]

Kallaren till Sunnah och kallaren till innovationer

Djarîr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som lägger en fin grund i islam belönas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons belöning reduceras. Och den som lägger en dålig grund i islam straffas för den och för den som […]

Två kallare

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som kallar till vägledningen belönas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons belöning reduceras. Och den som kallar till villfarelsen straffas för den och för den som handlar utmed den efter honom […]

10. Den korrekta dogmen om tron

Till Ahl-us-Sunnahs dogm hör att tron består av uttalad trosbekännelse, övertygelse om den och handlingar med kroppsdelarna. Imâm ash-Shâfi´î sade: ”Följeslagarna, efterträdarna och dem vi träffade var ense om att tron består av tal, handling och avsikt. Uteblir något av dem, belönas inget av dem.”1 Tron stiger med lydnad och sjunker med olydnad. Allâh (ta´âlâ) […]

För att hamna i paradiset

Muslim sade: 14 – Abû Bakr bin Ishâq berättade för oss: ´Affân berättade för oss: Wuhayb berättade för oss: Yahyâ bin Sa´îd berättade för oss, från Abû Zur´ah, från Abû Hurayrah som berättade att: ”En beduin kom till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Underrätta mig om en handling som […]

71. Tron enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs fundament hör att religionen och tron består av tal och handling: hjärtats och tungans tal och hjärtats, tungans och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad och sjunker med olydnad. FÖRKLARING Detta är ett väldigt område i Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm. Tron består av tal och handling: hjärtats […]

Ändra inte formuleringen

Fråga: Vissa har definierat tron som tungans tal, hjärtats dogm och pelarnas handling som stiger med lydnad till den Nåderike och sjunker med lydnad till Satan. Är definitionen fullkomlig? Svar: Ändra ingenting. Hämta definitionen som muslimerna är enade om. Ändra inte formuleringen. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med […]