Upplyft hand mot Svarta stenen

Fråga: Är det en eller två händer som tas upp i samband med Tawâfs inledning? Svar: Då man pekar mot Svarta stenen är det bara höger hand som ska lyftas upp.

Så lyfts händer i bön

Fråga: Är det tillåtet att bara lyfta på händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm eller måste de lyftas upp i alla positioner? Svar: Det är Sunnah att lyfta upp händerna i samband med Takbîrat-ul-Ihrâm, Rukû´, resning från Rukû´och resning från Tashahhud i andra Rak´ah till tredje Rak´ah. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa […]

110. al-Bayhaqîs obehöriga tillägg

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: På hans tid sade även Hâfidh Abû Bakr al-Bayhaqî (som visserligen sympatiserade med och försvarade skolastikerna tillhörande Abûl-Hasan al-Ash´arîs anhängare): ”Händerna är bekräftade egenskaper, dock inte i form av kroppsdelar. Ty de har rapporterats trovärdigt.” KOMMENTAR Båda två levde på 400-talet, vissa upplevde till och med 300-talet. Anledningen att […]

al-Bayhaqîs bekännelse

På hans tid sade även Hâfidh Abû Bakr al-Bayhaqî (som visserligen sympatiserade med och försvarade skolastikerna tillhörande Abûl-Hasan al-Ash´arîs anhängare): ”Händerna är bekräftade egenskaper, dock inte i form av kroppsdelar. Ty de har rapporterats trovärdigt. Allâh (´azza wa djall) sade: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ”Vad avhöll dig från att falla ned inför […]

Tvättar fötter innan ansikte

116 – Jag frågade min fader om personen som inleder tvagningen med fötterna, sen händerna och sen ansiktet. Han svarade: ”Bara ansiktstvättningen är giltig. Därifrån får han tvätta händerna till och med armbågarna, bestryka huvudet och slutligen tvätta fötterna.” 117 – Min fader sade: ”Det som rapporteras från ´Alî och Ibn Mas´ûd att de inte […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh har händer och fötter

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Allâh har lärt Sina troende slavar att Han har två händer som Han sträcker ut nådigt… Också Abûs-Salt sade: Lova Allâh, Han förtjänar att lovas Vår Herre är ovanför himlen, har gått kvällen stort till möte med den högsta […]

Mellan Iqâmah och bön

Fråga: Jag har märkt att många bedjare tar upp händerna i åkallan efter att böneutroparen läst Iqâmah och innan Takbîr. Har det rapporterats? Svar: Det är grundlöst. Det har inte rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste något mellan Iqâmah och bön. Inte heller har det återberättats att han lyfte upp händerna i […]

Tayammum på lik

Fråga: Ni sade att vid vattenbrist ska det göras Tayammum på liket. Är det tvättarens eller likets händer som ska slås mot jord? Svar: Inte likets händer. Slag mot jord kräver avsikt. Liket har ingen avsikt. Det är den levande som slår på jorden och sedan stryker likets ansikte och händer med sina händer.

Upplyftning av händer under begravningsbönens Takbîr

Fråga: Finns det bevis för upplyftning av händer i samband med varje Takbîr under begravningsbönen? Svar: Ja. Följeslagarna och Salaf gjorde så. Det hör till Takbîrs etiketter. Det finns bevis för upplyftning av händer under obligatoriska och frivilliga böner – och denna bön är som de.

17. Följeslagarinnan som visade ansikte och händer

7 – Subay´ah bint al-Hârith berättade att: ”Hon var gift med Sa´d bin Khawlah (som även stred vid Badr) som dog under Avskedsvallfärden. Innan hennes sorgetid på fyra månader och tio dagar gått ut födde hon ett barn. Efter sin barnsäng träffade hon Abûs-Sanâbil bin Ba´kak. Hon hade kohl i ögonen, var målad och såg […]

16. Ibn ´Abbâs såg följeslagarinnornas händer

6 – Det sades till Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ): ”Bevittnade du ´Îd med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja, vilket jag inte hade gjort om det inte hade varit för min ungdoms roll. Han bad när han kom fram till fanan vid Kathîr bin as-Salts hem. Därpå gick Allâhs profet (sallâ […]

Ibn ´Umars skägg och begravningsbön

Fråga: Det är allom bekant att ni anser att ett skägg inte får vara längre än ett grepp. Samtidigt anammar ni inte Ibn ´Umars lyftning av händer i samband med Takbîr i begravningsbönen? Är inte det motsägelsefullt? Svar: Det är inte samma sak. I det första exemplet har vi ett uttalande från sändebudet (sallâ Allâhu […]

13. Följeslagerskan som begrundades av profeten

Hadîthen stärks ytterligare av att många kvinnor på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid visade ansikte och händer i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) närvaro utan att han fördömde dem för det. Det finns flera bevis för det. Härmed lyder några jag kan komma på i skrivande stund: 3 – Sahl bin Sa´d […]

Abû Ya´lâ: Ahmad tolkade inte Allâhs händer

al-Maymûnî berättade att Ahmad sade: ”Hur gör den som tolkar Allâhs händer som gåvor med Hans ord: مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ”Vad avhöll dig från att falla ned inför den som Jag har skapat med Mina händer?”1? al-Maymûnî sade: ”Samt att Han skapade Âdam med ett grepp.” Det vill säga att Han […]

Bara Satans offer dementerar Allahs höghet över himlarna

Dessutom finns otaliga autentiska och goda hadîther i sakfrågan. Ett exempel är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) himmelsfärd upp till hans Herre1, änglarnas nedstigning från deras Herre och sedan upp till Honom2 och profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i […]

11. Följeslagerskans missfärgade kinder

´Â’ishahs hadîth hos Abû Dâwûd hade varit ett klart bevis för att kvinnan får visa ansikte och händer om det inte vore för att berättarkedjan är reducerad. Dock kan det sägas att den stärks av alla dess myckna håll som den återberättas från. al-Bayhaqî stärkte ju den just på grund av det skälet. Alltså utgör […]

55. al-Ash´arî anammade Ahl-ul-Hadîths dogm

68 – Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arî sade efter att han hade nämnt Khawâridjs, Râfidhahs och Djahmiyyahs dogmer: ”Detta är en benämning av Ahl-ul-Hadîths och Ahl-us-Sunnahs dogm. Till det som Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah tror på hör att bekräfta Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, allt som har sagts av Allâh och allt som pålitliga återberättare har […]

Allâhs händer enligt Djalâl-ud-Dîn ar-Rûmî

I och med att Skaparen har sagt: يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ”Allâhs hand är över deras händer.”1 så klargör Allâh att våra händer är Hans händer. 148:10

48. Tjugotredje beviset från Sunnah för Allâhs händer

50 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh slöt ett förbund ur Âdams rygg. Efter att hela hans avkomma hade tagits ut ur hans ryggrad skingrade Han dem framför Sina händer och sade: ”Är Jag inte er Herre?” De sade: ”Jo.”1 1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (714), Ahmad (1/172) och Ibn Abî ´Âsim (202).