Hanafiyyahs gräns för orenhet

149 – Abû Hurayrah berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Blod som motsvarar storleken av ett silvermynt ska tvättas bort och bönen ska upprepas.” Påhittad. I berättarkedjan finns Nûh bin Abî Maryam som är anklagad för lögn. Ibn-ul-Djawzî sade: ”Nûh var lögnare.” Han fick medhåll av både az-Zayla´î1 och as-Suyûtî2. Denna […]

Ryggknäckande argument

Till författarens dårskap och ignorans hör att han säger: ”Tawassul via Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och alla andra profeter, helgon och rättfärdiga människor, bön till dem om hjälp… är något som samfundet var enat om innan denne innovatör Ibn Taymiyyah dök upp på 700-talet1 och innoverade sin innovation.” Flera tidigare och ansedda […]

Ahnâf vidhåller avvika från Salaf

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vid Allâh han tror inte! Vid Allâh han tror inte! Vid Allâh han tror inte – han vars granne inte är förskonad från hans besvärligheter.”1 Även om hadîthen är tolkad så utgör den ett argument mot Hanafiyyah som vidhåller avvika från Salaf när de säger att tron vare […]

Hanafî och Salafî

Ibn Hibbân sade: ”Ibrâhîm bin Yûsuf visade Irdjâ’ men dolde Sunnah. Jag hörde Ahmad bin Muhammad säga: Jag hörde Muhammad bin Dâwûd al-Fû´î säga: ”Jag svor vid Allâh att inte skriva ned från någon annan än den som säger att tron består av tal och handling. Jag berättade det för Ibrâhîm bin Yûsuf som sade: […]

Abû Hanîfah – den störste imamen

Fråga: Är det tillåtet att kalla Imâm Abû Hanîfah (rahimahullâh) för ”imamernas imam” eller ”den störste imamen”? Svar: Hanafiyyah säger ”den största imamen”. De kallar honom för det. Det är harmlöst eftersom han (rahimahullâh) är en nobel imam. Det är harmlöst.