Radbandens otaliga nackdelar

Om radbandens enda nackdel hade varit att de utrotar erinran på fingrarna, vilket är Sunnah, skulle det räckt för att bevisa dess negativitet. De är ense om att erinran på fingrarna är bättre samtidigt som jag knappt ser någon Shaykh göra så. Med tiden har folk improviserat denna innovation. Du kan se hur ordensmedlemmar hänger […]

29. Vilsna förtjänar inte vägledning

Också vilseleder Han den Han inte leder till gott. Allâh (´azza wa djall) vilseleder bara den som inte förtjänar att vägledas och hamna i paradiset. Han vilseleder den Han vill, såsom vilsna hädare, trotsare och syndare. Till följd av deras synder prövar Allâh dem med välförtjänta konsekvenser. Allâh (tabârak wa ta´âlâ) är bara rättvis, Han […]

56. Allt sker utefter Allâhs öde

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Han visste allting innan det fanns och utefter Hans öde har allting skett. Hans slavar varken säger eller gör något utan att Han har bestämt det och vetat det: أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ”Skulle inte Han, Skaparen, känna det som Han […]

26. Allt sker enligt Allâhs bestämmelse

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 23 – Allt sker enligt Hans bestämmelse och vilja. FÖRKLARING Allt som händer i universumet är bestämt av Allâh; allt gott, allt ont, allt liv, all död, all fattigdom, all rikedom, all hälsa, all sjukdom och allting annat av såväl uppenbara som dolda tal och handlingar. Inget i himlarna eller […]

Svordom vid Allahs egenskaper

Svordom vid Allâhs egenskaper 1167 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mannen som drabbades av de värsta prövningarna i jordelivet och tillhör paradiset skall föras fram varpå Han säger: ”Doppa honom i paradiset.” De kommer att doppa honom i det. Sedan säger Allâh (´azza wa djall): ”Människa! Har du någonsin sett något […]

4. Profeternas prioritering

Allâh har inte låtit människan bero på sin naturlighet och sitt förstånd. Dessutom har Han sänt sändebud till henne för att förkunna glada budskap och varna. Med dem har Han också sänt skrifter för att klargöra för henne vad som är sant och vad som är osant. Dessa skrifter skall vara en referens de refererar […]

4. Hadîth ”Den som kommer till denna min moské…”

87 – Det rapporteras från Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som kommer till denna min moské bara för att lära sig något gott eller lära ut det, är lik en kämpe för Allâhs sak. Och den som kommer för något annat ändamål är […]

3. Hadîth ”Den som beger sig till moskén bara för att lära sig…”

86 – Abû Umâmah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som beger sig till moskén bara för att lära sig något gott eller lära ut det, belönas som vallfärdaren som har utfört en fulländad vallfärd.”1 Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” med en berättarkedja som är helt okej2. […]

Skillnad på kärlek och vilja

Du måste skilja mellan viljan och kärleken. Allâh älskar att Hans slavar tror och gör goda handlingar. Ur ett språkligt perspektiv är viljan allmännare än kärleken. Allâh älskar inte allt Han vill. Men Han vill allt Han älskar. Alla verser som bekräftar Allâhs vilja gör så för att understryka att Han förfogar och gör allt […]