Mycket grundlöst hos al-Ghazâlî

3 – ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det är ingen hadîth. Shaykh Ismâ´îl al-´Adjlûnî sade i ”Kashf-ul-Khifâ’”: ”Jag har inte kunnat hitta den som hadîth. Dock har vissa citerat den från Shaykh Ahmad al-Ghazâlî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Mäns beslutsamhet rubbar berg.” Det får undersökas.” Jag har undersökt den […]

Prov på manipulation och omedgörlighet

al-Ghazâlî avvek från dem och sade i ”al-Iqtisâd”: ”Att händerna lyfts upp mot himlen i samband med åkallan beror på att himlen är åkallans böneriktning liksom Huset är bönens böneriktning.”1 Där visar han prov på manipulation och omedgörlighet gentemot vad som står i Qur’ânen och Sunnah samt vad som har sagts av följeslagarnas och efterföljarnas […]

ash-Shihristânî: Skolastiker är förvirrade

De nämner hur ash-Shihristânî sade att det enda han kunde finna bland filosofer och skolastiker var förvirring och ånger. Han sade: Jag har besökt alla institut och blickat över alla milstolpar Och jag såg ingen annan än den förvirrade lägga handen på hakan eller den ångerfulle skaka tänder Det finns många liknande exempel. Ni samtida […]

al-Ghazâlî: Salaf tolkade inte

Också Abû Hâmid al-Ghazâlî tillhörde sin epoks större förespråkare av tolkning. Med tiden tog även han tillbaka den normen och klargjorde att sanningen var tvivelsutan i Salafs metodik. Han sade i sin bok ”Ildjâm-ul-´Awâm ´an ´Ilm-il-Kalâm”: ”Du ska veta att den konkreta sanningen varom det saknas tvivel är i Salafs metodik. Det vill säga följeslagarnas […]

Andetaget från Jemen

3367 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag känner den Nåderikes andetag komma därifrån”, och pekade mot Jemen. Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (7/60/6358). Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: ”Att andetaget kommer från Jemen bevisar hadîthens motiv, ty Jemen är inte speciellt relaterat till Allâhs (ta´âlâ) egenskaper. Men därifrån kommer folk […]

Ignorans eller mental störning

De tvångstankar som inte annullerar bönen är åtminstone föraktfulla, avvikelse från Sunnah och illvilja mot Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) väg och hans följeslagares metod. Måhända höjer tvångstänkaren rösten så att han stör sin granne varpå folk börjar förtala honom. Därmed slår han flera flugor i en smäll: han lyder Satan, avviker från […]

Alla kan ha visioner enligt al-Ghazâlî

Vissa Sûfiyyah prioriterar helgon framför profeter, ty de anser att helgon får direkta uppenbarelser medan profeter mottar dem via änglar. Tesens ledare var Ibn ´Arabî. Även al-Ghazâlî har några uttryck som hjälper oss att förstå att också han tenderade till den tesen. al-Ghazâlî menar att helgon kan ha visioner liksom profeter och att den enda […]

Ashâ´irahs massaker på oliktänkande i Nordafrika

Under den perioden kom en nordafrikan vid namn Abû ´Abdillâh Muhammad bin Tûmart till Irak. Han anammade Ash´ariyyahs Kullâbiyyahs dogm från Abû Hâmid al-Ghazâlî. När han återvände till Nordafrika slog han sig ned i Musâmidah och undervisade folket i Ashâ´irahs dogm och författade en bok kring dogmen som invånarna accepterade med nöje. Efter Ibn Tûmarts […]

al-Ghazâlî fastnade i filosofin

Imâm Abû Hâmid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazâlî at-Tûsî dog 505. Han var filosofernas och skolastikernas ledare på sin tid. Hans böcker, framför allt de tidigare, är fulla av skolastikernas och filosofernas bevis och belägg. Han rättade sig efter deras väg och mönster. Muhaddithûn och Ahl-us-Sunnah som prioriterar Qur’ânen och Sunnah framför intellektet förtalar […]

Förvirrade och vilsna enligt dem själva

Det var inte bara Ahl-ul-Hadîth som inte tolkade egenskapsrelaterade verser och hadîther och det var inte bara de som trodde som Allâh (ta´âlâ) vill och förbjöd inträde i skolastik. Många framstående skolastiker gjorde detsamma, eller åtminstone någorlunda. an-Nawawî citerade flera skolastiker kring det och dogmen anammades av flera forskande skolastiker, vilket vi har citerat an-Nawawîs […]

Då hädar han som förkastar en hadîth

Enligt mig är det inte tillåtet att oinskränkt säga att den som förkastar en mångfaldigt rapporterad hadîth är otrogen eller inte otrogen och att den som förkastar en autentisk hadîth är syndig. Varken det ena eller det andra skall sägas oinskränkt. Det korrekta är – och Allâh vet bättre – att den som förkastar en […]