De är Ahl-us-Sunnah och de är Ahl-ul-Bid´ah

De Ahl-us-Sunnah som vi nämner är de som håller fast vid sanningen. Alla andra är Ahl-ul-Bid´ah. Ahl-us-Sunnah är följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) och alla andra som rättade sig efter dem; efterföljarnas elit, därefter Ahl-ul-Hadîth, därefter de Fuqahâ’ som rättade sig efter dem, generationer efter generationer fram till skrivande stund, och hela världens lekmän som rättade […]

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh har händer och fötter

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Allâh har lärt Sina troende slavar att Han har två händer som Han sträcker ut nådigt… Också Abûs-Salt sade: Lova Allâh, Han förtjänar att lovas Vår Herre är ovanför himlen, har gått kvällen stort till möte med den högsta […]

3. Omöjligt att profeten inte klargjorde det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hur är det möjligt att den Skriften, det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Allâhs bästa skapelser efter profeterna inte har bemästrat det ämnet på alla sätt och vis? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allting inklusive toalettbesök. Han sade: ”Jag lämnar er på en klarhet; […]

Därför är helgon bättre än profeter enligt Sûfiyyah

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: ”Ibn ´Arabî och hans jämlikar bygger sin tes på att helgonet får kunskap direkt från Allâh medan profeten får den via ängeln. Ur den synvinkeln anser de att det sista helgonet är bättre.”1 Ibn Taymiyyahs analys är korrekt. Tayfûr al-Bustâmî sade till föreskriftens folk: ”Ni tar er kunskap från döda […]

Förhållandet till senare Qur’ân-tolkningar

Fråga: Om en senare person tolkar en Qur’ân-vers på ett slående och övertygande sätt. Skall vi avvisa den tolkningen sett till att den inte är överensstämmande med Salafs tolkning? Svar: Om senare generationer tolkar en Qur’ân-vers på ett sätt som inte behandlades av de tidigare generationerna samtidigt som den inte avviker från deras tolkning, anammas […]