Fromhet från barnsben

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)  Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/83) En from uppväxt spelar en väldigt stor roll, ty denna fromhet blir ett med människan längre fram i livet. Vice versa gäller olydnad; människan med olydig uppfostran blir ett med henne som hon sedermera vidhåller i framtiden. Med det sagt ska vi inte […]

Vägledda Sûfiyyah

Fråga: Tillhör Ma´mar bin Ahmad al-Asbahânî de vägledda Sûfiyyah? Svar: Ja. Fråga: Hur kommer det sig att han associeras med dem när han var så bra? Svar: Förmodligen syftade Ibn Taymiyyah på de tidigare Sûfiyyah. De tidigare var avhållsamma och fromma, liksom al-Djunayd, Abû Sulaymân ad-Dârânî och Bishr al-Hâfî. De var kända för avhållsamhet, fromhet, […]

Egenskaper som inte växer på träd

Jag läste i Abû Bakr ´Abdullâh bin Muhammad al-Mâlikîs bok ”Târîkh Qayrawân”: ”Abûl-´Arab sade: ”Suhnûn hade egenskaper som få andra har. Han besatt en fantastisk förståelse, ärlig fromhet, stabilitet för sanningens sak, avhållsamhet från jordelivet, spartansk klädsel, matvana och tolerans. Han kunde ge trettio guldmynt till sina bröder medan han själv tog inte emot något […]

Ahmad bin Hanbal – Muhaddith och Faqîh

Ibn ´Aqîl sade: ”Till det konstigaste som jag har hört från dessa unga ignoranter hör att Ahmad var Muhaddith men inte Faqîh. Det är ytterst okunnigt sagt. Han har valda åsikter byggda på hadîther de flesta inte känner till. Det kunde hända att han kunde mer än deras största.” Jag tror att de trodde att […]

24. Allâhs kunskap om människans handlingar

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 21 – Han visste vad de skulle göra innan Han skapade dem. FÖRKLARING Ty pennan hade ju skrivit ned allt som skulle ske. Allâh (´azza wa djall) har alltid vetat vilka handlingar människan skall göra; otro, tro, trots, olydnad, fromhet och lydnad. Allâh vet allt det. Vissa är otrogna, somliga […]

1. Den gruppen har rätt

Du frågade mig om tron och samfundets oenighet om dess fulländning, ökning och sänkning. Därtill ville du även veta vad Ahl-us-Sunnah säger i sakfrågan och vilka argument deras oliktänkare har. Redan i begynnelsen har Salaf och deras efterföljare fram till skrivande stund talat om ämnet. Uppriktigt och ingående har jag skrivit till dig allt jag […]

Om du ser en man älska Ahmad

´Abdur-Razzâq as-San´ânî sade: ”Jag har inte sett någon så förstående och from som Ahmad bin Hanbal.” Detta sade han som hade sett folk som ath-Thawrî, Mâlik och Ibn Djuraydj. Hafs bin Ghiyâth sade: ”Ingen har anlänt till Kûfah som Ahmad.” Qutaybah sade: ”Ibn-ul-Mubârak är den bäste i vår tid. Därefter den här ynglingen (det vill […]

Dagens splittring mellan två Shaykher är Satans verk

Fråga: Vi bor i Storbritannien och ser att en väldig splittring har spridits. Grunden till den ligger i en osämja mellan två Shaykher. Vi ser hur muslimerna är uppdelade i två grupper; en grupp med den ene Shaykhen och en grupp med den andre. Svar: Det är inte typiskt för London. Även vi upplever det […]

Kallaren till Sunnah och kallaren till innovationer

Djarîr (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som lägger en fin grund i islam belönas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons belöning reduceras. Och den som lägger en dålig grund i islam straffas för den och för den som […]

Två kallare

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som kallar till vägledningen belönas för den och för den som handlar utmed den efter honom utan att någons belöning reduceras. Och den som kallar till villfarelsen straffas för den och för den som handlar utmed den efter honom […]