4. Hadîth ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord…”

92 – Djubayr bin Mut´im sade: ”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga i Khayf i Minâ: ”Må Allâh försköna slaven som hör mina ord, memorerar dem, förstår dem och förkunnar dem till dem som inte har hört dem. Personen som framför förståelse saknar kanske själv förståelse. Måhända har den förkunnade bättre […]

1. Hadîth ”Må Allâh försköna personen som hör något från oss…”

89 – Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Må Allâh försköna personen som hör något från oss och förkunnar det ordagrant. Måhända har den förkunnade bättre förståelse än åhöraren.”1 Rapporterad av Abû Dâwûd2, at-Tirmidhî och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh” med formuleringen: ”Må Allâh benåda…” […]

Den nyttigaste kallaren

Den lärde som underkastar sig Lagstiftarens budskap är han som tar sig an att, med hjälp av karaktärerna i Qur’ânen och Sunnah, lära slavarna, vägleda dem till sanningen, avleda dem från falskheten, förhindra dem från innovationerna och hejda dem från alla misstag och tabbar. Han underlättar och försvårar inte, ger glada budskap och avskräcker inte. […]