Vart går gränsen för att be föräldrarna om tillstånd?

Publicerad: 19.10.01 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Liqâ’ al-Bâb al-Maftûh (32 A) Tid: 25:15 Fråga: Vart går gränsen för att be föräldrarna om tillstånd? Svar: Det är obligatoriskt att vara tillgiven till föräldrarna och en grav synd att vara dålig mot dem. Abû Bakrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs […]

Även Makkah-bor gör Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: En man bor och arbetar i Makkah. Efter sin vallfärd reste han till Tâ’if för att besöka sina föräldrar. Var han ålagd att utföra Tawâf-ul-Wadâ´ först? Svar: Han är tvivelsutan ålagd att utföra Tawâf-ul-Wadâ´.

Qur’ân-läsning vid gravar

50 – Abû Bakr as-Siddîq berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som varje fredag besöker sina föräldrars gravar och läser Yâ Sîn vid dem, förlåts för varje läst vers eller bokstav.” Påhittad. Hadîthen rekommenderar Qur’ân-läsning vid gravar, men det finns inte en enda autentisk hadîth som vittnar om det. Autentiska […]

20. Föräldrar går före kamp

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade: 20 – ´Alî bin al-Dja´d berättade för mig: Shu´bah underrättade mig, från Habîb bin Abî Thâbit: Jag hörde Abûl-´Abbâs al-A´mâ, från ´Abdullâh bin ´Amr som sade: ”En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hopp om att få kämpa. Han sade: ”Lever dina föräldrar?” Han svarade: ”Ja.” Då sade […]

Svaga historier om föräldrarnas islam

Märkligare och än mer motsägelsefullt än så rapporteras av al-Khatîb i ”as-Sâbiq wal-Lâhiq” via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som berättade att Allâh upplivade profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moder Âminah varvid hon trodde på honom och sedan återvände till sin grav. Detsamma kan sägas om det as-Suhaylî rapporterade i ”ar-Rawdh” med en berättarkedja bestående […]

Sudjûd är enbart Allâhs rättighet

Allâh (´azza wa djall) sade: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا ”Och han anvisade föräldrarna tronen; och de föll alla ned på sina ansikten inför honom.”1 Ibn ´Abbâs, Mudjâhid och andra sade: ”Det vill säga stolen.” Han satte dem bredvid sig på sin stol. Hans föräldrar och syskon föll ned på sina ansikten inför […]

Profetens föräldrar är i helvetet

2592 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Både min fader och din fader är i Elden.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3552): Muhammad bin ´Abdillâh al-Hadhramî berättade för oss: Abû Kurayb berättade för oss: Abû Khâlid al-Ahmar berättade för oss, från Dâwûd bin Abî Hind, från al-´Abbâs bin ´Abdir-Rahmân, från ´Imrân bin […]

Så skyddas innovatören

Abût-Tufayl sade: ”´Alî fick frågan: ”Har profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) särskilt er med något till skillnad från alla andra människor?” Han svarade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har inte särskilt oss med något till skillnad från alla människor frånsett det som finns i min svärdslida. Han tog fram ett ark ur […]

80. Dessa är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah sade: De betror hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”1 Därpå knöt han fingrarna. De tror också på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, nåd och medkänsla är som en enda kropp. […]

79. Ahl-us-Sunnah kallar till värdiga moraler

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah sade: Ahl-us-Sunnah fulländar dogmen med värdiga moraler och fina handlingar. Tillsammans med dessa grunder påbjuder de det goda och förbjuder det onda enligt föreskriften. De anser att vallfärd, fredags- och ´Îd-böner skall hållas med ledarna, oavsett om de är fromma eller syndiga. De slår vakt om samlingsbönerna och vill samfundet väl. […]

Balqîs djinnförälder

al-Qurtubî nämnde att ´Uthmân bin Hâdhir sade: ”Balqîs moder var djinn och hette Bal´amah bint Shaysân.” Tillsynes är hadîthen gällande att en av Balqîs föräldrar var djinn svag. Detsamma gäller alla rapporteringar i sakfrågan, inga är bekräftade.

Horbarnet som förbjuds paradiset

673 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Paradiset skall inte inträdas av den som är dålig mot sina föräldrar, påminner andra om sina tjänster till dem, alkoholisten och horbarnet.” Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) utsago om att horbarnet inte skall inträda i paradiset skall inte förstås bokstavligt. Det uttalandet syftar på personen […]

Medling för profetens föräldrar

Fråga: Skall sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medla för sina föräldrar på Domedagen liksom han skall medla för sin farbror? Svar: Nej, ty hans medling för Abû Tâlib beror inte på släktskap, utan på hans försvar av islam. Sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föräldrar försvarade inte islam. Till följd därav lät Allâh (tabârak […]

Studera eller ta hand om föräldrarna?

Fråga: Jag är utlänning och har två äldre föräldrar. Skall jag återvända till dem eller fortsätta studera? Vad är viktigare? Svar: Om de behöver dig, återvänder du till dem och tar hand om dem. Om de inte behöver dig då andra tar hand om dem eller att du betalar någon för att se efter dem, […]

Förälderns roll i barnuppfostran

Ouppfostrade barn saknar värde bland andra barn. Ouppfostrade barn är en börda för hela samhället i allmänhet och för deras föräldrar i synnerhet. Det är bättre att de inte finns än att de finns och är ouppfostrade. Som obefintliga är de oskadliga, de skadar varken sina föräldrar eller någon annan. Deras obefintlighet är rentav nyttig. […]