Det hörde Ibn Mas´ûd från profeten

Abû Zakariyyâ bin Abî Ishâq underrättade oss: Abû ´Abdillâh ash-Shaybânî underrättade oss: Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb underrättade oss: Dja´far bin ´Awn underrättade oss: Ibrâhîm al-Hadjrî underrättade oss, från Abûl-Ahwas, från ´Abdullâh som sade: ”Det handlar om två saker: vägledningen och talet. Det trovärdigaste talet är Allâhs tal och den bästa vägledningen är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi […]

al-Kawtharîs förhållande till ´Abdullâh bin ´Amr

´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Då Allâh hade skapat Âdam skakade Han om honom som en ryggsäck som föll ned som larver. Därpå tog Han två grepp och sade till det högra: ”I paradiset.” Till det andra sade Han: ”I Elden.”1 1Han rapporterade myckna israelitiska rapporteringar. I grund och botten återberättade han fler […]

De profetlösa avgudadyrkarnas slut

Allâh (´azza wa djall) sade: وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ”Vi straffar inte förrän Vi sänt ett sändebud.”1 Tillsynes är profetlösa avgudadyrkare ursäktade i jordelivet. På Domedagen ska Allâh pröva dem genom att befalla dem att träda in i Elden. Den som väljer att gå in i den hamnar i själva verket i paradiset, […]

Ett kall till Satan och Elden

Fråga: Är sprängattentat och självmordsattentat ett kall? Svar: Alla som gör sådana handlingar måste kallas till Qur’ânen och Sunnah; de själva är alltså i behov av kall. Hur kallar de på folk med hjälp av sprängattentat och förstörelse? Det är inget kall utan skrämsel och förstörelse. Kallade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på det […]

Den förste utvandraren

Allâh (´azza wa djall) sade: وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ”Vi räddade honom och Lût till det land som Vi har välsignat för alla folk.”1 Versen anvisar Ibrâhîms och Lûts religiösa utvandring från Irak till Levanten. Liknande anvisade Allâh på andra platser i Qur’ânen såsom: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى […]

Tro och handling – två oskiljaktiga pelare

All ytlig islam som inte ackompanjeras med dold tro är värdelös till dess att den ackompanjeras med dold tro. Och all dold tro som inte ackompanjeras med ytliga islamiska ritualer är värdelös, oavsett vilken dold tro det handlar om. Så om hjärtat spricker av kärlek och rädsla utan att kroppen dyrkar med befallningar och uppenbara […]

369. Är straffet i graven bekräftat?

Fråga 369: Är straffet i graven bekräftat? Svar: Det är bekräftat då det nämns konkret i Sunnah och synbart i Qur’ânen. Även muslimerna är enade om sakfrågan. Därmed har vi dessa tre bevis för det. Konkret sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Be Allâh om skydd mot straffet i graven! Be Allâh om skydd […]

2. Hadîth ”En man kommer att föras fram…”

124 – Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”En man kommer att föras fram och kastas in i Elden varpå hans inälvor rinner ut. Han kommer att gå runt dem på samma sätt som en åsna går runt i sin kvarn. Eldens folk […]

Profetens föräldrar är i helvetet

2592 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Både min fader och din fader är i Elden.” Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (3552): Muhammad bin ´Abdillâh al-Hadhramî berättade för oss: Abû Kurayb berättade för oss: Abû Khâlid al-Ahmar berättade för oss, från Dâwûd bin Abî Hind, från al-´Abbâs bin ´Abdir-Rahmân, från ´Imrân bin […]

Därför är inga innovationer bra

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna. Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1 Oavsett hur mycket innovatörerna ser upp till sina innovationer så är de […]

Inga goda innovationer hos Ibn Taymiyyah

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Jag varnar er för nyheter, ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse.”1 Hos an-Nasâ’î står det: ”… och varje villfarelse är i Elden.” ´Â’ishah berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som utför en handling som inte stämmer överens med […]

Betvivlar otrognas otro

al-Qâdhî ´Iyâdh nämnde några blasfemiska uttalanden som han har citerat från andra imamer. De flesta råder det samstämmighet om. Några av dem är följande… Den som inte gör Takfîr på andra religionsutövare än muslimer, såsom nasaréer, eller tvivlar på deras otro eller anser att deras lära är korrekt är själv otrogen ehuru han visar och […]

4. Hadîth ”Den som studerar för att utmana…”

109 – Ibn ´Umar berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som studerar för att utmana de lärde, tvista med de dumma eller få uppmärksamhet är i Elden.”1 Rapporterad av Ibn Mâdjah. 1Autentisk via andra.

Lämnar Elden utan goda handlingar

Fråga: Hur skall vi förstå Abû Sa´îd al-Khudrîs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth: ”Änglarna har medlat, profeterna har medlat, de troende har medlat och kvar är den Barmhärtigaste av de barmhärtiga.” Sedan tar Han ut ur Elden en grupp som aldrig har gjort något bra.”1? Svar: Vi ska förstå den som allmän och att bevisen för […]

Ibn Taymiyyah godkände Ibn Hazms åsikt

Ibn Hazm sade: ”Elden, som är straffens boning, är sann och varken den eller dess invånare kommer att upphöra.”1 Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah godkände det till skillnad från andra sakfrågor som han kritiserade. Också anmärkningsvärt är att åsikten delas även av Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh), vilket han uppenbarligen säger i boken ”ar-Rûh” och till och med konstaterar i […]

Inte skulle Ibn Taymiyyah avvika från Salaf

I ett annat sammanhang konkretiserar Ibn Taymiyyah att Elden inte ska upphöra. Han blev frågad om äktheten till en hadîth som Anas återberättar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som skall ha sagt: ”Sju saker ska varken dö eller upphöra: Elden och dess invånare, Tavlan, Pennan, Fotpallen och tronen.” Han svarade: ”Det är ingen […]

2. Hadîth ”Den som studerar för att…”

106 – Det rapporteras att Ka´b bin Mâlik berättade att han hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Den som studerar för att jämställa sig med de lärde, tvista med de dumma eller dra åt sig uppmärksamhet, skall föras in i Elden av Allâh.”1 Rapporterad av at-Tirmidhî som står för formuleringen, Ibn Abîd-Dunyâ […]

Makkahs och Madînahs lärde anammar Ibn ´Abdil-Wahhabs kall

Lov ske Allah. Vi, de lärde i Makkah, vittnar att denna religion som Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) etablerade och som muslimernas ledare Su´ûd bin ´Abdil-´Azîz kallade till i detta brev av Tawhîd och förkastning av avguderi är sanning varom inga tvivel finns. All sorts avguderi och annat som nämns i brevet av sådant som […]

80. Dessa är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah sade: De betror hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan är som en enda byggnad; de stärker varandra.”1 Därpå knöt han fingrarna. De tror också på hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”De troende sinsemellan i förhållande till kärlek, nåd och medkänsla är som en enda kropp. […]

47. ´Abdullâh bin ´Amrs ord om Allâhs händer

49 – ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Då Allâh hade skapat Âdam skakade Han om honom som en ryggsäck som föll ned som larver. Därpå tog Han två grepp och sade till det högra: ”I paradiset.” Till det andra sade Han: ”I Elden.”1 1al-Bayhaqî i ”al-Asmâ’ was-Sifât” (713).