Kunskap förebygger revolt

Ibn-ul-Qâsim sade: ”Jag hörde Mâlik säga: ”En grupp människor eftersträvade dyrkelse och övergav kunskap. Följaktligen revolterade de mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund med sina svärd. Om de bara hade följt kunskapen skulle den förhindrat dem från det.”

Glömd tvagning är inte som glömd orenhet

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh accepterar ingens bön efter att hans tvagning har brutits förrän han tvår sig.”1 Det bevisar att den som råkar be utan tvagning måste be om bönen, ty hadîthen är allmän. Även om han skulle belönas för sin bön och all dess dyrkelse, måste han be ånyo […]

Vägledda Sûfiyyah

Fråga: Tillhör Ma´mar bin Ahmad al-Asbahânî de vägledda Sûfiyyah? Svar: Ja. Fråga: Hur kommer det sig att han associeras med dem när han var så bra? Svar: Förmodligen syftade Ibn Taymiyyah på de tidigare Sûfiyyah. De tidigare var avhållsamma och fromma, liksom al-Djunayd, Abû Sulaymân ad-Dârânî och Bishr al-Hâfî. De var kända för avhållsamhet, fromhet, […]

Bad inte i tre år

Fråga: En man som inte har bett i tre år har ångrat sig. Skall han ta igen de missade bönerna? Svar: Han behöver inte ta igen de missade bönerna på grund av följande orsaker: 1 – Avsaknad bön är avfall från islam. Den som inte ber hädar enligt den övervägande åsikten som är grundad på […]

76. Ut ur helvetet förr eller senare

Ett annat exempel är hadîthen: ”Ta ut ur Elden den som har ett guldmynts vikts tro i hjärtat, därefter den som har ett halvt guldmynts vikts tro, därefter den som har en dadelkärnas vikts tro, därefter den som har en myras vikts tro och därefter den som har mindre, mindre och mindre än en myras […]

Inledning av at-Tawbah i Allâhs namn

Det är föraktfullt att inleda kapitlet ”at-Tawbah” eller separera andra kapiteldelar i Allâhs namn. Skulle det göras utav dyrkelse är handling till och med otillåten. Sâlih sade i sin ”Masâ’il-ul-Imâm Ahmad”: ”Jag frågade honom om det är tillåtet att skilja på al-Anfâl och at-Tawbah med benämning av Allâhs namn. Han svarade: ”Han ska läsa Qur’ânen […]

16. Alla profeter hade samma religion

Alla sändebud kallade som bekant till Tawhîd och förbjöd avguderi. Det är sändebudens religion. Deras religion är en och samma ehuru deras föreskrifter skulle variera. Grunden till deras religion och dogm är alltså en: dyrkan av Allâh enligt Hans föreskrift. Exempelvis var det dyrkelse att be mot Jerusalem, ty Allâh befallde det. Med tiden upphävdes […]

13. Vem tjänar på att dyrka Allâh?

Därpå sade Allâh (djalla wa ´alâ): مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ”Jag begär ingen försörjning och ingen föda av dem.”1 Det bevisar att Allâh har inget behov av deras dyrkan; det är de som behöver dyrka Allâh. Allâh har bara skapat djinner och människor för att de skall dyrka Honom. Det […]

Två sorters eder

478 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh (´azza wa djall) sade: ”En ed förser inte människan med något som Jag inte har bestämt för henne. Men via den drar Jag ut något från den snåle. Via den får Jag något Jag annars inte hade fått på grund av snålhet.” Rapporterad av Ahmad […]

82. Behöver Qunût tillstånd från makthavaren?

Fråga 82: Behöver Qunût i bönen tillstånd från makthavaren? Svar: Bönen är dyrkelse varför det är otillåtet att improvisera utan tidigare utslag från de lärde. De studerar frågan och uppskattar när Qunût skall och inte skall läsas. Bönen skall nämligen inte vara kaotisk. Då de lärde utfärdar utslag om att Qunût skall läsas, tillämpar makthavaren […]

Allâh älskar inga innovationer

De sade att inga tal, handlingar eller avsikter accepteras om de inte är överensstämmande med Sunnah. Det är föreskriften, det är vad Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Ty tal, handlingar och avsikter som inte är rekommenderade, föreskrivna och befallda av Allâh är innovationer. Varje innovation är ju villfarelse. Allâh älskar […]

Det nyttigaste för ungdomarna

Numera säger vissa att ingen kan vara lärd förrän han förstår sig på de nutida frågorna (فقه الواقع). De glömmer dock bort att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”1 Också glömmer de bort att personen som sysselsätter sig med nutida frågor distraheras från religiös förståelse […]

Vilsnare än boskap

Fråga: Vissa som avgudar helgon och begravda och rättfärdiga människor säger att de inte dyrkar dem. Svar: De säger att de bara dyrkar dem för att komma närmare Allâh. Enligt dem är syftet Allâh allena, men de vill att dessa för dem närmare Honom. Med andra ord hävdar de att de bara är medel och […]

Sûfiyyahs felaktiga motiv till dyrkan

Allâh (´azza wa djall) sade: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ”Den som hädanefter bryter lagen har därför ett plågsamt straff att vänta.”1 Versen bevisar att det är tillåtet att dyrka Allâh utav fruktan för Hans straff. Hot om straff medför fulländning av dyrkelse och dyrkan. Med det sagt förfelar somliga människor som påstår […]

Slöjan är religion och inte tradition

Journalister som skriver om slöjan uttrycker sig som om den vore en traditionell sakfråga. Med andra ord är slöjan något som bara gått i arv i generationer och ingenting som refereras till Allâhs (´azza wa djall) dom. Helt klart är resonemanget antingen okunnighet om den islamiska föreskriften eller också bagatellisering av den. Slöjan är inte […]

Sûfiyyahs upplösning

Asketen Ahmad bin Muhammad al-Khurâsânî al-Baghawî an-Nûrî. Shaykhen av Sûfiyyah i Irak och deras skickligaste inom realitetsrelaterade begrepp. Han har precisa uttryck som nyttjas av de Sûfiyyah som har farit vilse. al-Qannâd sade: ”Som ung skrev jag till an-Nûrî: Om var och en upplöses i alltet, klargör då för mig vilken av de två existenserna […]

Utdrag ur Su´ûd bin ´Abdil-´Azîzs brev till Makkah och Madînah

Vi gör som sagt inte Takfîr för synder. Vi bekrigar och gör Takfîr bara på dem som avgudar andra med Allâh, tillskriver Honom vederlikar, tillber dem med Allâh, slaktar för dem, avlägger eder för dem som för Allâh, bävar för dem som för Allâh, ber dem om hjälp i tid av svårigheter och för att […]

5. Därför skickades profeter och sändebud

2 – Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det betyder att endast Allâh (´azza wa djall) skall dyrkas. Detta är inte detsamma som att betro att Han är ensam om att skapa, försörja och ordna. Denna sort innebär att bön, åkallan, avlagd ed, vallfärder, välgörenhet och all annan dyrkelse tillägnas enbart Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) för Allâhs sak. Det var […]

7. Profeternas oföränderliga kall

Allâh (ta´âlâ) berättade hur vissa stora profeter konfronterade sina samfund och ändå vidhöll den allmänna riktlinjen som Allâh hade föreskrivit för dem. De bibehöll metodiken som hade godkänts av Allâh för dem allesammans. Ingen avvek från den. Allâh (ta´âlâ) sade: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَن لاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنِّيَ […]

Isbad i Ryssland

Fråga: I vårt kristna land brukar de bada isbad utav dyrkelse1. Numera gör muslimerna i vårt land samma sak för hälsans skull. Är det tillåtet? Svar: Nej, det är inte tillåtet. Det är liknelse av de otrogna. Det är inte tillåtet. 1Se https://www.religion.dk/globalt-nyt/rituelt-isbad-popul%C3%A6rt-blandt-russisk-ortodokse