Dogmen på efterföljarnas tid

Utefter förmåga skall jag härmed nämna några konkreta uttalanden från Salaf så att deras dogm klargörs. Med en autentisk berättarkedja citerade Abû Bakr al-Bayhaqî al-Awzâ´î som sade: ”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i Sunnah.”1 al-Awzâ´î var en av […]

Katastrofen på ash-Shawkânîs tid

Vet att den riktigt stora katastrofen är inte bara tillämpning av medel (التوسل) och berättigad medling, utan dogmen som många lekmän och även vissa lärde har om döda människor och rättfärdiga levande människor. De anser att de förmår utföra saker som bara kan utföras av Allâh (´azza wa djall). Slutligen har deras munnar sagt det […]

3. Omöjligt att profeten inte klargjorde det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hur är det möjligt att den Skriften, det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Allâhs bästa skapelser efter profeterna inte har bemästrat det ämnet på alla sätt och vis? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allting inklusive toalettbesök. Han sade: ”Jag lämnar er på en klarhet; […]

Som Ibn Taymiyyah och Ibn-ul-Qayyim

Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb hade samma metodik som Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim. Han kallade folket till Sunnah, vilket är ett berömvärt kall. Allâh vägleder och ärar av Sina slavar den Han vill till det. Om någon soldat i Shaykhens armé gjorde något som går emot Sunnah i kallets namn, som Takfîr på folk […]

Ibn ´Arabî i ett nötskal

Ibn ´Arabîs dogm som framgår i hans verk och böcker – och jag ber Allâh förlåta mig för att citera otro, men i och med att Allâh citerade de otrogna i Sin skrift så får även vi göra det – är att Allâh är verkligen allting till kropp och oväsentlighet, levande och livlöst, befintligt och […]

57. Obligatorisk självrannsakan gentemot Allahs egenskaper

77 – Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: ”Det enda gemensamma en sak i detta liv har med dess motsvarighet i paradiset är namnet.”1 78 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”I paradiset finns det som inget öga har sett, inget öra har hört och inget hjärta har anat.”2 Vi vet verkligen att […]

55. al-Ash´arî anammade Ahl-ul-Hadîths dogm

68 – Imâm Abûl-Hasan ´Alî bin Ismâ´îl al-Ash´arî sade efter att han hade nämnt Khawâridjs, Râfidhahs och Djahmiyyahs dogmer: ”Detta är en benämning av Ahl-ul-Hadîths och Ahl-us-Sunnahs dogm. Till det som Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah tror på hör att bekräfta Allâh, Hans änglar, Hans sändebud, allt som har sagts av Allâh och allt som pålitliga återberättare har […]

Ashâ´irahs massaker på oliktänkande i Nordafrika

Under den perioden kom en nordafrikan vid namn Abû ´Abdillâh Muhammad bin Tûmart till Irak. Han anammade Ash´ariyyahs Kullâbiyyahs dogm från Abû Hâmid al-Ghazâlî. När han återvände till Nordafrika slog han sig ned i Musâmidah och undervisade folket i Ashâ´irahs dogm och författade en bok kring dogmen som invånarna accepterade med nöje. Efter Ibn Tûmarts […]

Mu´attilah anklagar Salaf för Tafwîdh

756 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Då Allâh samlar ihop de första och de sista på Domedagen, kommer Herren (tabârak wa ta´âlâ) till de troende och ställer Sig ovanför dem som kommer att befinna sig på en upphöjd plats. Han skall säga till dem: ”Känner ni er Herre?” De skall säga: […]

När Ashâ´irah flydde Ahl-us-Sunnah

675 – Abû Dja´far ´Abdul-Khâliq bin ´Îsâ Han var mycket sträv mot Ahl-ul-Bid´a. Han krossade deras falskheter och trampade sönder deras teser. Hans ord rådde alltid över dem och hans följeslagare var ständigt segrande mot Ahl-ul-Bid´a. Ingen satte stopp för dem. En gång kom al-Qushayrîs son till östra delen av Bagdad och började demonstrera al-Ash´arîs […]

ash-Shawkânî rentvår Ibn ´Abdil-Wahhâb från Khawâridjs dogm

Det går många rykten vars äkthet bara Allâh känner till. Vissa människor påstod att han hade Khawâridjs dogm. Jag tror inte det stämmer eftersom ledaren från Nadjd och hela hans följe praktiserade det de hade lärt sig av Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb som var Hanbalî. Han studerade hadîth i Madînah och återvände sedermera till Nadjd och […]

Inget annat tas på allvar

Allâh (´azza wa djall) sade: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ”Himlarna och jorden är Hans verk och när Han beslutar att något skall vara säger Han endast till det: ”Var!” – och det är.”1 Versen bekräftar Allâhs ord, att Allâh säger och att Hans ord består av bokstäver. Han […]

52. Ashâ´irahs dogm har sina rötter i Djahmiyyahs

Den Givmilda Qur’ânen hör till Hans tal, både dess formulering och dess betydelse. Djahmiyyah säger att både dess formulering och dess betydelse är skapade. Ashâ´irah säger att dess formulering är skapad till skillnad från dess betydelse. Enligt dem upprätthålls betydelsen av Allâhs essens och som sedermera har uttryckts av Djibrîl. Alltså är Qur’ânen ett uttryck […]

Innebörden av en Salafî

Salafî innebär att man anammar Salafs dogm, etikett, praxis och metodik inom allting. Salaf är de första i samfundet som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om: ”De bästa människorna är min generation. Därefter de som kommer efter dem. Därefter de som kommer efter dem. Därefter kommer ett folk som vittnar utan att […]

Shî´ahs an-Nawbakhtî erkänner jude som sektens grundare

Saba’iyyah ansåg att ´Alî skulle vara ledare och att ledarskapet var ålagt av Allâh (´azza wa djall). De är anhängare till ´Abdullâh bin Saba’ som förtalade och tog öppet avstånd från Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och alla andra följeslagare. Han brukade säga att han gjorde så på ´Alîs order. Flera lärde säger att ´Abdullâh bin […]

Ibn Qudâmahs dogm enligt Ibn-ul-Qayyim

Shaykh-ul-Islâm Muwaffaq-ud-Dîn Abû Muhammad ´Abdullâh bin Ahmad al-Maqdîsî, som alla grupper frånsett Djahmiyyah och Mu´attilah är enade om att acceptera och högakta, sade i sin bok ”Ithbâtu Sifat-il-´Uluww”: ”Lov och pris tillkommer Allâh som har rest Sig över Sina himlar och visat Sig i form av övertygelse i Sina troende och gudfruktiga slavars hjärtan. Han […]

Krav för ett kollektivt kall

Fråga: Vad är domen för kollektivt kall till Allâh? Svar: Om kollektivet inte är sektväsen som det älskas och hatas för, så är det berömvärt. Om samlingen är för att främja den sanna dogmen och den sanna metodiken varefter vi lägger ned pengar och tid för att sprida kallet, så är detta kollektiva arbete ett […]

Är Ashâ´irah ens muslimer, än mindre Ahl-us-Sunnah?

Ashâ´irah säger att Qur’ânen är ett uttryck av Allâhs tal, inte att den är Allâhs tal som har sagts av Honom. Därmed avviker de från Qur’ânen och Sunnah. Han (ta´âlâ) sade: يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ”De vill alltså ändra på Allâhs ord.”1 وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ […]

Han är inte Sunnî

De Ahl-ul-Hadîth som föll i vissa fel gjorde så på grund av era kunskaper som ni skryter över och särskiljer er med. De Ahl-ul-Hadîth som vidhåller Salafs metodik förskonas från all nykommen fördjupning i teorier och tillgjordhet som är till för att hitta på nya dogmer. Den som hittar på en dogm som inte var […]

2. Tron består av dogm, tal och handling

[1] Vi börjar med det Allâh (ta´âlâ) har förpliktigat Sina slavar, sänt Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och uppenbarat Sin skrift för; tron på Allâh (´azza wa djall). Tron handlar om att bekräfta det Han (tabârak wa ta´âlâ) sade, befallde, påbjöd och förbjöd via allt som sändebuden har förkunnat från Honom och det […]