En väldigt galen dogm

En av Tidjâniyyahs viktigaste dogmer är tron på att allt bistånd från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strömmar likt en forsande flod ut till alla profeter och sändebud. Sen finns det en annan flod som forsar från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) direkt till Shaykh at-Tidjânî. Allt som strömmar från profeternas essenser tas […]

Ibn ´Arabîs religion

Fråga: Vilka är panenteister (الإتحادية)? Svar: Det är de som följer Ibn ´Arabîs dogm. De tror på panenteism. Enligt dem är hela existensen Allâh. Någon Skapare och skapelse finns alltså inte. De påstår att hela existensen är Allâh. Det är panenteism och det är Ibn ´Arabîs religon.

33. Ahl-us-Sunnah betror allt i Qur’ânen och Sunnah

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade: 29 – Vi betror allt det och är övertygade om att allt det är från Honom. FÖRKLARING Detta klargör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm som tror på alla namn, egenskaper och allting annat som står i Qur’ânen och Sunnah. Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah, inklusive författaren, tror på det invändigt och utvändigt och avvisar ingenting […]

12. Dogmen som fordrar obefintlighet

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Aldrig någonsin har någon av dem sagt att Allâh är varken innanför skapelsen, utanför skapelsen, åtskild från den eller sammanbunden med den. KOMMENTAR Detta hör till Djahmiyyahs falska dogm som fordrar obefintlighet. Denna dogm fordrar obefintlighet. Vi ber Allâh skydda oss mot den.

11. Salaf sade aldrig det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Därtill existerar hundratals, om inte tusentals, aktuella uttalanden från Salaf. Å andra sidan finns det inte en enda bokstav i Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah eller följeslagarnas, deras efterträdares och samfundets imamers – som upplevde dessa drifter och meningsskiljaktigheter – uttalanden som tyder på motsatsen. […]

Studentens plikt i hemlandet

Fråga: Är det bara bevisad dyrkan som skall anammas? Svar: Ja. Dyrkan skall endast vara grundad på Qur’ânen och Sunnah. De säger att vi är Wahhâbiyyah, men vi är bara muslimer och inga fanatiker. Du är okunnig, lär dig så att du känner sanningen. Sanningen känns inte vid via män utan via bevisen. Den efterapande […]

Allâh älskar inga innovationer

De sade att inga tal, handlingar eller avsikter accepteras om de inte är överensstämmande med Sunnah. Det är föreskriften, det är vad Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde. Ty tal, handlingar och avsikter som inte är rekommenderade, föreskrivna och befallda av Allâh är innovationer. Varje innovation är ju villfarelse. Allâh älskar […]

37. Tron består av tal och handling

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Tron består av tal och handling, den stiger och den sjunker. Det står i rapporteringen: ”De troende med den fullkomligaste tron är de med den bästa karaktären.”1 FÖRKLARING Det är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om tron. Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling. Den stiger med lydnad […]

Ahmad bekräftade Allâhs ankomst

Enligt Hanbals rapportering sade Ahmad om Hans (ta´âlâ) ord: وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ”… och din Herre kommer med änglarna i slutna led.”1 ”Det vill säga Hans förmåga.” Abû Ishâq bin Shâqlâ sade: ”Det är tvivelsutan fel från Hanbals sida.” Uppenbarligen menade Abû Ishâq att Ahmads dogm går ut på att förstå versen ordagrant […]

Skolastikern lyckas aldrig

Sâlih bin Ahmad sade: Jag hörde min fader säga: ”Den som påstår att Allâhs namn är skapade hädar.” al-Marrûdhî sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som anammar skolastik kommer inte att lyckas. Den som anammar skolastik kommer inte att undkomma Djahmiyyahs dogm.” Hanbal sade: Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som tycker om skolastik […]

Fel som utesluter individen ur Salafiyyah

Fråga: Vad är det för avvikelse som utesluter dess utövare ur Salafs metodik? Svar: Klar och tydlig avvikelse inom en klar och tydlig dogm. Till exempel dementi av beskådningen av Allâh på Domedagen. Den dogmen är ju bekräftad i Qur’ânen och mångfaldigt återberättad Sunnah. En sådan person döms för innovation och utesluts ur Salafiyyah. Ännu […]

Det nyttigaste för ungdomarna

Numera säger vissa att ingen kan vara lärd förrän han förstår sig på de nutida frågorna (فقه الواقع). De glömmer dock bort att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh låter den som Han vill väl förstå religionen.”1 Också glömmer de bort att personen som sysselsätter sig med nutida frågor distraheras från religiös förståelse […]

105. Är det tillåtet att gå ut med Djamâ´at-ut-Tablîgh?

Fråga 105: Vilka är Djamâ´at-ut-Tablîgh? Vad har de för metod? Är det tillåtet att sluta sig till dem och gå ut med dem för att kalla om de är studerande och äger korrekt dogm, liksom våra landsmän? Svar: Den enda gruppen man får sluta sig till, gå med och arbeta med är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som […]

Då är följeslagarna också vilsna

För att något ska förstås metaforiskt kräver skolastiker och tolkare bara att åhöraren har kunskap om indicier om än med hjälp av långsökta teorier och utdragna forskningar. När folket förvirrades av detta och samtalsämnet blev allt tunnare och farligare, tog majoriteten av Ahl-us-Sunnah fast i dogmen som bekräftar allt som nämns i Qur’ânen och Sunnah […]

Därav imamernas imam

Fråga: Hur kommer det sig att Ibn Khuzaymah kallas för ”imamernas imam”? Svar: På hans tid vill säga. Det är nog den bästa förklaringen. Han var sin tids imamernas imam på grund av att han höll hårt fast i dogmen och avvisade Ahl-ul-Bid´a. Må Allâh benåda honom. Han dog samma år som Ibn Djarîr (rahimahullâh), […]

56. Salafs syn på de höghetsdementerande

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Sulaymân bin Harb berättade att han hörde Hammâd bin Zayd säga om Djahmiyyah: ”De försöker säga att det inte finns någon gud ovanför himlen.” I ”ar-Radd ´alâl-Djahmiyyah” återberättade Ibn Abî Hâtim från Sa´îd bin ´Âmir adh-Dhab´î – imamen av Basrah och Imâm Ahmads lärare – som sade: ”Djahmiyyah har […]

Den starke troende

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Allâh älskar den starke troende mer än vad Han älskar den svage troende – och i båda finns det gott. Ivra efter det som gagnar dig. Sök hjälp av Allâh (´azza wa djall) och misslyckas inte. Om du drabbas av […]

Studentens uppgift i hemlandet

Fråga: På loven sysselsätter sig studenterna med jordiska ärenden istället för att kalla till Tawhîd. Vad råder ni dem? Svar: Det får de inte göra. De är ålagda att sprida kunskap och rätt dogm i sina hemländer: وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا […]

44. Så trodde al-Awzâ´î och efterföljarna

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Utefter förmåga skall jag härmed nämna några konkreta uttalanden från Salaf så att deras dogm klargörs. Med en autentisk berättarkedja citerade Abû Bakr al-Bayhaqî al-Awzâ´î som sade: ”Vi brukade säga medan efterföljarna var fullt tillgängliga: ”Allâh (ta´âlâ) är ovanför Sin tron och vi tror på Hans egenskaper som nämns i […]