78. Stora syndare är inte otrogna

Publicerad: 19.10.03 Talare: ´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî Källa: Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 141 Tillika ska tjuven handhuggas. Om han hade avfallit till följd av sin stöld skulle han avrättats. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Den som ändrar sin religion ska ni avrätta.”1 Att föreskrivna bestraffningar tillämpas på tjuvar, äktenskapsbrytare, […]

Ingen åsikt att anamma

Publicerad: 19.10.01 Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421) Källa: Ahkâm min-al-Qur’ân al-Karîm (1/137) Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm hör att både paradiset och helvetet är ändlösa. Det finns ingen skillnad mellan dem. Även om det finns en liten meningsskiljaktighet i sakfrågan, så är den överväldigad. Det har rapporterats från vissa av Salaf att […]

Bara de har rätt och sann dogm

Allâh vägrar låta sanningen och den korrekta dogmen besittas av någon annan än Ahl-ul-Hadîth. Ty de har anammat sin religion och dogm från företrädarna, i flera generationers tid, fram till efterföljarna som anammade den från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare som anammade den från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Det […]

Abû Hanîfahs ord är korrekta om än ej autentiserade

Abû Bakr bin al-Hârith underrättade oss: Abû Muhammad bin Hayyân underrättade oss: Ahmad bin Dja´far bin Nasr underrättade oss: Yahyâ bin Ya´lâ berättade för oss: Jag hörde Nu´aym bin Hammâd säga: Jag hörde Abû ´Ismah Nûh bin Abî Maryam säga: ”När Abû Hanîfah först hade dykt upp fick han besök av en kvinna från Tirmidh […]

Salaf saknade kunskap om skolastik och tolkade inte

Imâm, ´Allâmah, förebild, Faqîh och den lärde av Nordafrika Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî al-Mâlikî. Han kallades för ”Mâlik den Lille”. Han var framstående i kunskap och handling. Ibn Abî Zayd hade Salafs dogm; han saknade kunskap om skolastik och han tolkade inte.

Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Följeslagarnas dogm var enig

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”: ”Utvandrarnas och Hjälparnas uttalanden är enstämmiga om Allâhs (´azza wa djall) enhet och vetskap om Hans namn, egenskaper och bestämmelser. Det är de som har förkunnat det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Håll därför fast vid min […]

66. Så slutar deras ideologi

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Abû Nu´aym al-Asbahânî, författaren till boken ”Hilyat-ul-Awliyâ’”, skrev i sin dogmatiska avhandling: ”Vår metod är densamma som anammas av dem som följer Qur’ânen, Sunnah och samfundets enighet… Till deras dogm hör de bekräftade hadîtherna från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om tronen och Allâhs resning över den. De […]

65. Sanningen är med måttliga Ahl-us-Sunnah

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Såväl imamernas utlåtanden som citaten av dem är för många för att kunna rymma i detta utslag. En av dem som citerade deras dogm var Abû Sulaymân al-Khattâbî som skrev i sin kända avhandling ”al-Ghunyah ´an-il-Kalâm wa Ahlih”: ”Salafs dogm om egenskaperna handlar om att bekräfta dem ordagrant och […]

De tidigare Sûfiyyahs dogm

Sûfiyyahs mäster på 300-talet Imâm Ma´mar bin Ahmad al-Asbahânî sade: ”Jag vill ge mina kollegor ett råd utifrån Sunnah, visdomen och dogmen som Ahl-ul-Hadîth wal-Athar och vetande Sûfiyyah alltid har haft… Till det hör att Allâh har rest Sig över Sin tron utan föreställning, liknelse och tolkning. Resningen är känd och dess beskaffenhet är okänd. […]

Tillbakalutning beror på vilning

755 – Abû Sa´îd al-Khudrî berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Då Allâh (´azza wa djall) hade bestämt skapelsen lutade Han sig tillbaka, lade Sitt ena ben över det andra och sade att det tillkommer ingen skapelse att sitta så.” Mycket motsägelsefull. Tillsammans med det omnämnda frikännandet bär hadîthen även på […]

Allâh talar när Han vill, hur Han vill och vad Han vill

Allâh (´azza wa djall) sade: وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ”Och när Mûsâ kom till det möte Vi hade utsatt och hans Herre talade till honom, sade han: ”Herre, visa Dig för mig, så att jag får […]

Bevisa först och tro sen

En människa är skyldig att bevisa först och tro sen, inte tvärtom. Så om du vill fastställa en dogm eller en handling måste du först hitta bevis för dem och sedan tro på dem. Att tro först och bevisa sen innebär att du låter Qur’ânen och Sunnah anpassa sig efter ditt tänk. Således hittar du […]

Skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal

Skillnaden i sakfrågan är inte som skillnaden mellan Ashâ´irah och Ahl-us-Sunnah gällande Allâhs tal. Ty skillnaden mellan dessa handlar om själva talet. Ahl-us-Sunnah säger att Allâhs tal är ett verkligt och hörbart tal och att Han talar med röst och bokstäver. Ashâ´irah bekräftar inte det. De säger att Allâhs tal är en betydelse som upprätthålls […]

16. Alla profeter hade samma religion

Alla sändebud kallade som bekant till Tawhîd och förbjöd avguderi. Det är sändebudens religion. Deras religion är en och samma ehuru deras föreskrifter skulle variera. Grunden till deras religion och dogm är alltså en: dyrkan av Allâh enligt Hans föreskrift. Exempelvis var det dyrkelse att be mot Jerusalem, ty Allâh befallde det. Med tiden upphävdes […]

Grunden till Râfidhahs dogm

Ibn Djarîr sade: ”Jag hörde ´Abbâd bin Sa´îd säga: ”Den som dagligen inte tar avstånd från Muhammads hus fiender i sin bön kommer att uppstå med dem.” Det är grunden till Râfidhahs dogm. Istället låter vi bli att spekulera i ämnet och ber om förlåtelse för samfundet. Det fanns ju människor från Muhammads (sallâ Allâhu […]

adh-Dhahabî: Det hör till tron att undvika Ashâ´irahs dogm

Därefter uppstod Kullâbiyyahs och Ashâ´irahs dogm som säger att Qur’ânen är en betydelse som upprätthålls av Allâhs essens. Det som har uppenbarats för oss är bara en återberättelse, ett uttryck, en anvisning på Qur’ânen. Enligt dem är det lästa både mångtaligt och sekvent, något Allâhs tal inte kan vara. De menar att Allâhs tal är […]

Kallaren ska inte förtala andra länders ledare

Fråga: Får en muslimsk kallare förtala en muslimsk makthavare i ett annat land? Svar: Nej. Han ska sprida Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om makthavarna och andra ämnen, i otrogna länder och i muslimska länder. Det är studentens och muslimens plikt.

Så kallas gravdyrkare till islam

Fråga: Vissa människor kallar på gravdyrkare genom att gå runt gravar tillsammans med dem. Är det korrekt metod? Svar: Det är korrekt att sitta med dem för att lära dem på samma sätt som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med avgudadyrkarna för att lära dem. Man skall däremot inte vara vän med dem. […]

15. Hjärnan – skolastikernas utgångspunkt

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade: Därtill består dessa människor av två grupperingar i sakfrågan. De flesta anser att allt som dementeras av intellektet skall förkastas. Andra förespråkar passivitet och menar att allt som förkastas av intellektet skall dementeras och utgöra en utgångspunkt i tid av meningsskiljaktighet. Enligt dem är det sanningen och allt i Qur’ânen och […]

Vad är skillnaden mellan dogm (العقيدة) och metodik (المنهج)?

Fråga: Vad är skillnaden mellan dogm (العقيدة) och metodik (المنهج)? Svar: Den åtskillnaden har uppstått först idag. Förr i världen gjordes ingen skillnad på dogm och metodik. Men i takt med alla prövningar har vissa Ahl-us-Sunnah blivit tvungna att skilja på de två termerna. Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) gjorde ingen skillnad och sade att bäggedera […]