Glömde skölja mun och snyta näsa

119 – Jag läste för min fader: ”En man glömde skölja munnen och snyta näsan, bad i det tillståndet och erinrade sig det först efter bönen eller i bönen. Han svarade: ”Han ska ta igen bönen. Och om han erinrar sig det i bönen bryter han bönen och går och sköljer munnen och snyter näsan.”

Ber med cigaretter i fickan

Fråga: Vad är domen för att be med cigaretter i fickan? Svar: Cigaretter är dels förbjudna preparat som skadar människan, dels vidrigheter som Allâh (´azza wa djall) har förbjudit. Samma sak kan sägas om alla andra berusningsmedel, ty de är väldigt skadliga. Kat, som missbrukas av jemeniter och andra, likaså. Allt omnämnt är mycket skadligt. […]

Tasbîh-bönen är obekräftad

413 – Jag hörde min fader säga: ”Mig veterligen är ingenting bekräftat angående Tasbîh-bönen. De lärde har delade åsikter om dess berättarkedja. Mig veterligen är den inte bekräftad.” Förmodligen försvagade han ´Amr bin Mâlik an-Nukrî.

Bedrägeri mot oss

Mûsâ bin Sahl underrättade mig: Muhammad bin Ahmad al-Asadî berättade för oss: Ibrâhîm bin Ya´qûb berättade för oss, från Ismâ´îl bin Sa´îd: Jag frågade Ahmad om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord: ”Den som bedrar oss tillhör inte oss, och den som bär vapen mot oss tillhör inte oss.”1 Han svarade: ”Det är i […]

Vikarie betalar Zakât-ul-Fitr och allmosor

Fråga: Är det tillåtet att utse en vikarie som betalar ens Zakât-ul-Fitr eller årliga allmosa? Är det tillåtet att utse en vikarie som tar emot ens allmosa? Svar: Bådadera är tillåtna. Dock måste den fattige få sin Zakât-ul-Fitr innan ´Îd-bönen eftersom vikarien vikarierar för den egentlige betalaren. Vad beträffar mottagningen, så är det tillåtet för […]

Utrikeskorrespondentens bön och fasta

Fråga: Får en utrikeskorrespondent korta bönen och utelämna fastan ehuru han skulle vara borta en längre tid? Svar: Därom tvista de lärde. Majoriteten, däribland de fyra imamerna, anser att utrikeskorrespondenten har samma dom som den hemmastadgade; han måste fasta, får inte korta bönerna och får bestryka läderstrumporna högst ett dygn. Andra menar att han är […]

Resan som tillåter avbruten fasta och kortad bön

Fråga: Hur lång skall en resa vara för att fastan får avbrytas? Svar: För att det skall vara tillåtet att bryta fastan och korta bönen skall resan vara cirka 83 km. Vissa lärde begränsar inte avståndet. Allt som är resa enligt folklig tradition är resa, menar de. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kortade […]

Anställda ber inte

Fråga: En arbetsgivare har anställda som inte ber. Vad råder ni de anställda? Vad åligger arbetsgivaren? Svar: En muslim skall tvivelsutan efterleva alla islams pelare; bönen, allmosan, fastan och vallfärden. Han är ålagd att utföra allt det utefter Allâhs förpliktelse. Den som inte ber lämnar religionen. Den som är muslim i grund och botten och […]

Förbjudet att fortsätta be i orent tillstånd

al-Bukhârî sade: 24 – Kapitel om att gå ut ur moskén skäligt 639 – ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh berättade för oss: Ibrâhîm bin as-Sa´d berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Ibn Shihâb, från Abû Salamah, från Abû Hurayrah som sade: ”Efter att Iqâmah hade lästs och raderna rätats kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi […]

Så fort Ramadhân är över…

Fråga: Vissa människor månar om att fasta och be endast i Ramadhân. Så fort Ramadhân är över slutar de be. Är deras fasta giltig? Svar: Bönen utgör islams andra och viktigaste pelare efter trosbekännelserna. Alla måste be. Den som utelämnar bönen antingen på grund av förnekelse eller också på grund av slarv och lathet hädar. […]

Högläsning i missade Raka´ât?

al-Bukhârî sade: 636 – Âdam berättade för oss: Ibn Abî Dhi’b berättade för oss: az-Zuhrî berättade för oss, från Sa´îd bin al-Musayyab, från Abû Hurayrah, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Gå till bön när ni hör Iqâmah. Var lugna och fina och ha inte bråttom. Det ni hinner med ska ni be […]

11. Följeslagerskans missfärgade kinder

´Â’ishahs hadîth hos Abû Dâwûd hade varit ett klart bevis för att kvinnan får visa ansikte och händer om det inte vore för att berättarkedjan är reducerad. Dock kan det sägas att den stärks av alla dess myckna håll som den återberättas från. al-Bayhaqî stärkte ju den just på grund av det skälet. Alltså utgör […]

Okunnighet om bön innebär okunnighet om tvagning

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”När du reser dig upp för att förrätta bönen, skall du två dig väl. Därefter skall du ställa dig mot Qiblah och göra Takbîr. Därefter skall du läsa det du kan av Qur’ânen…”1 Han sade så trots att han inte såg honom två sig. Ty den som är […]

4. Bönen och allmosan tillhör tron

Beviset för att bönen tillhör tron är Allâhs (´azza wa djall) ord: وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ”Allâh skall inte låta er tro bli utan belöning.”1 Versen uppenbarades i samband med att några följeslagare bad mot Jerusalem och hann dö innan böneriktningen hade ändrats. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om […]

Välgörenhet efter ´Îd-bön

Fråga: Är det Sunnah att dela ut allmän välgörenhet efter ´Îd-bönen? Svar: Det saknar bevis. Men om du ser en behövande ger du honom. Det är harmlöst. Dock ska du inte se det som förknippat med just den tidpunkten.

Bönbrytande tvångstankar

Vår Shaykh [Ibn Taymiyyah] sade: ”Det finns tvångstankar som bryter bönen, förslagsvis vissa upprepade ord såsom: ات ات,التحي التحي i Tahiyyât, أس أس i Taslîm och: أكككبر i Takbîr. Till synes bryter det bönen. Om bedjaren är imam kan han även förstöra de leddas bön.”

Missade Takbîrât i ´Îd-bönen

Fråga: Vad görs om man mister ´Îd-bönens Takbîrât i första Rak´ah? Ska han ta igen dem? Svar: Nej. Han har mist dem. Fråga: Om han mister första Rak´ah? Svar: Då ber han den som vanligt inklusive dess Takbîrât.

Den Arabiska halvön på Ibn ´Abdil-Wahhâbs tid

Det är välkänt att merparten av våra landsmän och invånarna i Hidjâz dementerar Återuppståndelsen, saknar kunskap om religionen, slarvar med bönerna och utelämnar fastan1. Om du tycker att det är korrekt att rätta sig efter dem, så får du förklara det. Om du anser att stammarna ´Anizah, Dhufayr och andra beduiner tillhör Den väldiga massan […]

Måste skiljas från henne

Fråga: Får en man skilja sig från sin hustru som, trots upprepande råd, slarvar med bönen? Svar: Ja. Han måste skilja sig från henne. Han måste göra det. Om hon utelämnar bönen avsiktligt och inte ångrar sig, måste han skilja sig från henne och undvika henne så att hon inte uppfostrar hans barn utmed det.

Kollektiv åkallan efter bönen

Fråga: Efter bönen börjar imamen åkalla medan de ledda säger: ”Âmîn”. Vad är domen för det? Svar: Det är innovation. Det är en innovation som måste utelämnas.