Det sade Ibn Rushd i ”al-Bayân wat-Tahsîl”

Suhnûn sade: ”En av av Mâliks kollegor underrättade mig att han satt hos Mâlik när en man kom till honom och sade: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han teg. Ånyo sade han: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han fortsatte tiga. Han frågade en tredje gång varpå Mâlik lyfte på huvudet i svarande syfte. […]

Salafs enighet om Allâhs egenskaper

Salaf och Ahl-ul-Hadîths imamer var enade om att egenskapsrelaterade verser och autentiska hadîther skulle förkunnas ordagrant utan liknelse, jämförelse, förvrängning och förnekelse. Abû Hilâl sade: ”En man frågade al-Hasan om en av Herrens (´azza wa djall) egenskaper varpå han svarade: ”Förkunna dem utan jämförelse.” Wakî´ sade: ”Vi var med om att Ismâ´îl bin Abî Khâlid, […]

3. Omöjligt att profeten inte klargjorde det

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade: Hur är det möjligt att den Skriften, det sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Allâhs bästa skapelser efter profeterna inte har bemästrat det ämnet på alla sätt och vis? Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lärde sitt samfund allting inklusive toalettbesök. Han sade: ”Jag lämnar er på en klarhet; […]

Så var Salafs metod

När det kommer till Allâhs (´azza wa djall) egenskaper som nämns i Qur’ânen och autentisk Sunnah, så går Salafs (rahimahumullâh) metod ut på att bekräfta och framföra dem ordagrant och dementera deras beskaffenhet. Vissa människor har dementerat dem varpå de förkastar det Allâh bekräftar. Andra människor som bekräftar dem har spekulerat i deras beskaffenhet. Den […]

36. Det går inte att beskriva Allâhs beskaffenhet

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade: Beskrivarna klarar inte av att beskriva Hans egenskapers beskaffenhet. FÖRKLARING Det vill säga, att ingen känner Allâhs egenskapers beskaffenhet. Deras innebörd är dock känd. Alltså skall Hans tal, hörsel, syn och alla andra egenskaper inte föreställas. Vi betror dem och bekräftar dem utan att […]