Förtal av Ibn Taymiyyah är förtal av Salaf

Många människor tror att Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah och andra överensstämmande Salafiyyûn förbjuder att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav besöks. Det är lögn och påhitt. Lögnen är dock inte den första mot Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) och dem. Alla som har läst Ibn Taymiyyahs böcker vet att han anser det vara föreskrivet och rekommenderat att […]

Vänder du ryggen åt Sunnah?

Abû Dâwûd sade: 557 – Dja´far bin Musâfir berättade för oss: ´Abdullâh bin Yahyâ berättade för oss: Sa´îd bin Abî Ayyûb och al-Layth berättade för mig: Yazid bin Abî Habîb berättade för mig: Kulayb bin Dhuhl al-Hadhramî underrättade honom, från ´Ubayd bin Djabr som sade: ”En gång i Ramadhân var jag med Allâhs sändebuds (sallâ […]

Shî´ahs Takfîr på Talhah och az-Zubayr

Hanân bin Sudayr berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”En grupp från Basrah kom in till mig och frågade mig om Talhah och az-Zubayr. Jag sade att de tillhörde otrons ledare. Då ´Alî var i Basrah och radade upp hästarna sade han till sina anhängare: ”Ha inte bråttom med dem förrän jag ursäktar mig själv inför […]

Resor till förträffliga platser

997 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Resor skall bara göras till tre moskéer: Den Heliga moskén, denna min moské och Aqsâ-moskén.” Rapporterad av Abû Ya´lâ1: Muhammad bin al-Minhâl berättade för oss: Yazîd bin Zarî´ berättade för oss: Rawh berättade för oss, från Zayd bin Aslam, från Sa´îd bin Abî Sa´îd al-Maqbarî […]

Dyrka hela livet utan att veta beviset

206 – Imâm, ´Allâmah och Muhaddith Abû ´Abdillâh Muhammad bin ´Abdillâh bin al-Muthannâ bin ´Abdillâh bin Anas bin Mâlik al-Ansârî al-Khazradjî an-Nadjdjârî al-Basrî. Han var pålitlig och domaren av Basrah. ar-Râmahurmuzî sade: ´Abdullâh bin Muhammad bin Abân al-Khayyât från Râmahurmuz berättade för mig: al-Qâsim bin Nasr al-Mukharramî berättade för oss: Sulaymân bin Dâwûd al-Minqarî berättade […]