Allâh var med profeten och Abû Bakr

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677) Sharh Sahîh Muslim (15/122) Muslim sade: 2381 – Zuhayr bin Harb, ´Abd bin Humayd och ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân ad-Dârimî berättade för oss: Habbân bin Bilâl berättade för oss: Hammâm berättade för oss: Thâbit berättade för oss: Anas bin Mâlik berättade för oss att Abû Bakr as-Siddîq sade till […]

110. Ingen grupp i mängden

Publicerad: 19.10.16 Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân Källa: al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 254-256 Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî Fråga 110: Vissa människor hävdar att Salafiyyah är en grupp i mängden och att de har samma dom som alla andra grupper. Vad säger ni om det? Svar: Precis som vi […]

84. Barn orsakar snålhet och feghet

Publicerad: 19.10.04 Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435) Källa: ´Awn-ul-Ahad as-Samad Sharh al-Adab al-Mufrad (1/298) 84 – ´Abdullâh bin Sâlih berättade för oss: al-Layth berättade för mig: Hishâm skrev till mig, från sin fader, från ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade: ”En dag sade Abû Bakr: ”Vid Allâh! Jag älskar ingen man i […]

Därav Abû Bakrs strid mot beduinerna

Fråga: Bevisar Abû Bakr as-Siddîqs (radhiya Allâhu ´anh) strid mot dem som vägrade betala allmosa deras otro och avfall? Svar: Nej, det bevisar inte deras otro och avfall. Det bevisar att de vägrade betala allmosa, en ställning som de krigade för. Således ska de bestridas och inte för att de är avfällingar. Angående de beduiner […]

Att följa

1789 – Jag hörde Ahmad säga: ”Att följa innebär att en man följer det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. När det kommer till efterföljarna efteråt väljer han själv.” 1790 – Jag hörde honom bli frågad: ”Måste man följa en åsikt från efterföljarna om den inte rapporteras från profeten […]

40. Alla följeslagare är dygdiga

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade: Efter samrådets medlemmar kommer Utvandrarna som deltog i striden i Badr, därefter Hjälparna som deltog i striden i Badr; alla i enlighet med utvandring och föregående i islam. FÖRKLARING De tvivelsutan bästa följeslagarna är alltså de renläriga kaliferna Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och ´Alî (radhiya Allâhu ´anhum). De bästa […]

23. Muhammads budskap i begynnelsen

Också Sunnah består av många bevis för att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inledde och avslutade sitt kall med Tawhîd som han vidhöll hela livet: 1 – ´Amr bin ´Absah as-Sulamî (radhiya Allâhu ´anh) sade: ”Under den hedniska tiden ansåg jag att människorna var vilsna, ty de dyrkade avgudar. Jag fick reda på […]

De mjölkade får och erövrade världen

Khabbâb bin al-Aratts dotter sade: ”När Khabbâb hade dragit ut i en militärkampanj såg profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter oss, han till och med mjölkade vår get så att kärlet blev överfullt. Då Khabbâb hade återvänt och skulle mjölka geten gav den lika lite mjölk som vanligt.”1 Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) […]

De bortstötta från Dammen

Fråga: Hadîthen nämner hur änglar skjuter ifrån folk som kommer till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm varpå han säger: ”Herre! Mina anhängare!” Då sägs det: ”Du vet inte vad de innoverade efter dig.”1 Är dessa människor från hela samfundet eller bara hans samtida? Svar: Båda alternativen är möjliga. Dock är det mest sannolikt […]

Tack och avvisning

Den tredje utgåvan av denna dyrbara bok ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” särskiljer sig från de två tidigare utgåvorna på flera punkter varav de två viktigaste är: 1 – Jag har filtrerat och rensat den på hadîther som jag med tiden insett hör mer hemma i ”Dha´îf-ut-Targhîb wat-Tarhîb”. I de två tidigare upplagorna är hadîtherna numrerade med 43, […]

4. Bönen och allmosan tillhör tron

Beviset för att bönen tillhör tron är Allâhs (´azza wa djall) ord: وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ”Allâh skall inte låta er tro bli utan belöning.”1 Versen uppenbarades i samband med att några följeslagare bad mot Jerusalem och hann dö innan böneriktningen hade ändrats. När Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om […]

Här är det högt i tak och där är det inte

Vem som är bäst av ´Uthmân och ´Alî är ingen stor sak med tanke på att meningsskiljaktigheten är gammal bland Ahl-us-Sunnah1. Dock beskylls den oliktänkande för villfarelse när han prioriterar ´Alîs kalifat framför ´Uthmâns och säger att ´Alî hade mer rätt till det än ´Uthmân. Värre än så är han som prioriterar ´Alîs kalifat framför […]

Alla kan ha visioner enligt al-Ghazâlî

Vissa Sûfiyyah prioriterar helgon framför profeter, ty de anser att helgon får direkta uppenbarelser medan profeter mottar dem via änglar. Tesens ledare var Ibn ´Arabî. Även al-Ghazâlî har några uttryck som hjälper oss att förstå att också han tenderade till den tesen. al-Ghazâlî menar att helgon kan ha visioner liksom profeter och att den enda […]

163. al-Qummîs första förvrängning av at-Tawbah

al-Qummî sade: ”Min fader berättade för mig, från Fadhâlah bin Ayyûb, från Abân bin ´Uthmân, från Hakîm bin Djubayr, från ´Alî bin al-Husayn som sade om Hans ord: وَأَذَانٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ ”Allâh och Hans sändebud tillkännager för alla människor på den Stora vallfärdens dag.”1 ”Tillkännagivandet är De troendes ledare. […]

15. Bästa skapelserna efter profeten

[22] Den bästa skapelsen efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som innehar den högsta ställningen efter profeterna och sändebuden är Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Abû Hafs ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Dhûn-Nûrayn ´Uthmân bin ´Affân (radhiya Allâhu ´anh). Därefter kommer Abûl-Hasan ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya […]

´Alî är på de troendes sida

2223 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Vad vill ni från ´Alî? ´Alî är från mig och jag är från honom och han står på varje troendes sida (ولي) efter mig.” Rapporterad av at-Tirmidhî (3713), an-Nasâ’î i ”al-Khasâ’is” (13, 16 och 17), Ibn Hibbân (2203), al-Hâkim (3/110), at-Tayâlisî (829), Ahmad (4/437) och […]

Shî´ahs al-Djazâ’irî beskyller Abû Bakr och ´Umar för avguderi

Förvånas inte över denna berättelse, ty det har rapporterats privat att när Abû Bakr bad bakom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), så hade han en staty hängandes runt i halsen som han gjorde Sudjûd till. Yazîd bin Mu´âwiyah skickade följande brev till Ibn ´Umar: ”Från ´Umar bin al-Khattâb till Mu´âwiyah bin Sufyân Vet, […]

Shî´ahs al-Madjlisî gör Takfîr på Abû Bakr och ´Umar

I de två Misbâh-böckerna rapporteras det med en berättarkedja till ´Uqbah bin Khâlid som rapporterade från sin fader, från Abû Dja´far som sade kring ´Âshûrâ’-besöket: ”Allâh! Förbanna Du å mina vägnar speciellt den förste förtryckaren, därefter den andre, därefter den tredje, därefter den fjärde. Allâh! Förbanna Yazîd bin Mu´âwiyah den femte…” Beskeden som bevisar Abû […]

Shî´ahs an-Nawbakhtî erkänner jude som sektens grundare

Saba’iyyah ansåg att ´Alî skulle vara ledare och att ledarskapet var ålagt av Allâh (´azza wa djall). De är anhängare till ´Abdullâh bin Saba’ som förtalade och tog öppet avstånd från Abû Bakr, ´Umar, ´Uthmân och alla andra följeslagare. Han brukade säga att han gjorde så på ´Alîs order. Flera lärde säger att ´Abdullâh bin […]

De skall angripas

Shaykh Bakr Abû Zayd (rahimahullâh) gav sig på Sûfiyyah. De skall angripas med all rätt, ty vissa av dem hamnar till och med i otro och ateism. Somliga säger sig själva vara Herren. Ibn ´Arabî sade att det endast är Allâh som är innanför rocken. Han talade om sig själv. Han sade också: Herren är […]