Khadhirs hälsning till Ahmad bin Hanbal

Flera berättar att de har hört Salamah bin Shabîb säga: ”Medan vi satt tillsammans med Ahmad bin Hanbal kom en man och sade: ”Vem av er är Ahmad bin Hanbal?” Vi satt tysta varvid Ahmad sade: ”Jag är Ahmad. Vad vill du?” Mannen sade: ”Jag har rest 560 km för att berättade för dig att […]

Dahlân mutad av Râfidhah

Det är mycket osannolikt att Shaykh Ahmad Dahlân, som levde i Makkah och när in på Shaykh Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, inte hade läst något av deras böcker och avhandlingar. Om det är så att han hade läst dem men ändå valt att fortsätta rikta falska anklagelser mot dem – framför allt gällande det som de […]

När Ashâ´irah flydde Ahl-us-Sunnah

675 – Abû Dja´far ´Abdul-Khâliq bin ´Îsâ Han var mycket sträv mot Ahl-ul-Bid´a. Han krossade deras falskheter och trampade sönder deras teser. Hans ord rådde alltid över dem och hans följeslagare var ständigt segrande mot Ahl-ul-Bid´a. Ingen satte stopp för dem. En gång kom al-Qushayrîs son till östra delen av Bagdad och började demonstrera al-Ash´arîs […]

Dog i fängelset för dogmens skull

60 – Abû Mushir ´Abdul-A´lâ bin Mushir bin ´Abdil-A´lâ bin Mushir al-Ghassânî ad-Dimashqî. Imamen och Shaykhen av Levanten. Ibn Sa´d sade: ”Abû Mushir förflyttades från Damaskus till Raqqah hos al-Ma’mûn. Han frågade honom om Qur’ânen varpå Mushir sade: ”Den är Allâhs tal.” Han vägrade säga att den är skapad. Då kallade han på läder och […]