Tabarruk via profetens grav och predikstol

Muslimerna är enade om att den som besöker profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav, hans familjs gravar eller någon annans grav inte skall röra vid dem, pussa dem eller göra Tawâf runt dem. Det enda som är föreskrivet att pussa är den svarta stenen. Det har bekräftats hur ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) sade om den:

”Du är endast en sten som varken skadar eller gagnar.”1

Dock hade de lärda delade åsikter om att lägga handen på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predikstol när den fanns. Mâlik och andra hatade handlingen.

Vad beträffar att röra och pussa profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav, så förbjöd de det starkt. Ty de visste vad sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) syftade på när han krossade avguderiet och endast dyrkade Allâh allena.

1al-Bukhârî (1610) och Muslim (1270).