Ta igen utelämnad bön och fasta?

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (12/35-37)

Fråga: En person som brukade varken be eller fasta har ångrat sig. Ska han ta igen det han utelämnat?

Svar: Han behöver inte ta igen dyrkan han utelämnat därför att ånger stryker föregångna synder. Det räcker att han ångrar sig inför Allâh, återvänder till Honom och handlar rätt. Vi bör känna till en viktig princip som säger att all tidsbegränsad dyrkan som sinkas så att dess tid går ut är värdelös och ogiltig. Bön och fasta är två exempel på sådan dyrkan. Han som oskäligt skjuter upp på bönen så att dess tid går ut behöver inte be den, ty den är i så fall både värdelös och avslagen. Detsamma sägs till den person som låter bli att fasta en dag i Ramadhân; du behöver inte ta igen den dagen eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som utför en handling som inte stämmer överens med vår sak är avvisad.”1

Den som sinkar en tidsbegränsad dyrkan så att dess tid går ut och sedermera utför den, har gjort en handling som inte stämmer överens med profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sak. Alltså är den värdelös.

Måhända tycker någon att om den som skäligt missar en dyrkan, exempelvis på grund av sömn, måste ta igen den kan det inte vara mindre obligatoriskt för den som oskäligt utelämnar den. Motargumentet är emellertid att den ursäktade människans tid för dyrkan börjar så fort hennes ursäkt upphör. I detta fall har personen inte sinkat dyrkan så att dess tid löpt ut. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den som försover sig till en bön skall be den när han vaknar och den som glömmer bort en bön skall be den när han kommer ihåg den.”2

Men den som avsiktligt utelämnar en dyrkan så att dess tid går ut och sedan utför den, utför den utom dess begränsade tid varför den är oacceptabel.

1Muslim (1718).

2al-Bukhârî och Muslim.