Synden i hedningens ögon

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Ighâthat-ul-Lahfân (1/156)

Till Satans största fällor, hör att han förser avgudadyrkarna med en grav som högaktas av människorna. Därefter ser han till att den blir till en avgud som dyrkas istället för Allâh. Sedan intalar han sina bundsförvanter att den som förbjuder att den dyrkas, besöks regelbundet och görs till en avgud, nedvärderar och kränker den. Följaktligen gör de ignoranta avgudadyrkarna allt för att döda honom, straffa honom och beskylla honom för otro. I avgudadyrkarnas ögon ligger hans synd i att han påbjuder och förbjuder dem det Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd och förbjöd dem, däribland att göra gravar till föremål för dyrkan och regelbundet besökta platser, tända ljus på dem, bygga böneplatser och kupoler på dem, kalka dem, höja dem, kyssa dem, vidröra dem, åkalla dem, åkalla vid dem, resa till dem eller be dem om hjälp istället för Allâh. Det är allmänt vedertaget i islam att allt sådant krockar med det budskap som Allâh sände Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam); dyrkan av Allâh allena och förbud mot avguderi. När monoteisten förbjuder dem att dyrka någon annan än Allâh, blir avgudadyrkarna arga på honom och illamående och säger:

Han förnedrar högt uppsatta människor och påstår att de saknar helgd och status.”

Det tänket har satt sig i ignoranternas och de obildades själar; det har till och med satt sig i många som associeras med kunskap och religion. Sålunda hyser de fientlighet mot monoteisterna, beskyller dem för allvarliga anklagelser och lockar människorna från dem. Samtidigt har de pakt med och högaktar avgudadyrkare. De påstår att de är Allâhs troende och gudsfruktiga slavar och Hans religions och sändebuds stödjare. Nej, Allâh vägrar dem det. De är inte alls Hans troende och gudsfruktiga slavar – Hans troende och gudsfruktiga slavar är de som följer honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), rättar sig efter honom, vet vad han förkunnade och kallar till det – inte de som söker beröm för något som de inte har gjort, iklär sig lögnens kläder, lockar människorna från deras profets Sunnah som de önskar krokighet och därtill tror att de verkligen gör bra ifrån sig.