Sunnî undervisar Khawâridj

Imâm Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (d. 386)

Fatâwâ Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 294-295

Fråga: Är det tillåtet att undervisa Khawâridj och deras barn i Qur’ânen och böcker? Är det tillåtet att godtaga deras kallares vittnesbörder?

Svar: Jag föredrar att man håller sig borta från sådant, ty läraren kommer att höra ständiga innovationer, framför allt om denne befinner sig i en stad som präglas av dem och ingen annan. Handlingen består av förnedring och förödmjukelse mot folk som vidhåller religionen och Sunnah. Däremot är deras vittnesbörder otillåtna till fullo.