sunnah

Vad är Sunnah?

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh – d. 1420H) förklarade,

”…Därefter kommer Sunnah som förtydligar meningarna (i Qur’ânen), specificerar de generella Verserna och definierar vad ”mutlaq” är för något, d v s i hänvisning till Profetens (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) uttal (qawl), gärning (f’il) och godkännande (iqrâr).” (Manzilat-us-Sunnati fîl-Islâm/The Status of Sunnah in Islâm sid. 10)

Sunnah är alltså vad profeten Muhammad (`alayhis-salâtu was-salâm) sade, gjorde och godkände. Detta är alla `ulamâ’ ense. Vissa menar dock också att profetens (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) utseende tillhör Sunnah, och Allâh vet bättre.

 

Vem är Sunnah ifrån?

Allâh (tabârak wa ta’âlâ) säger om Profeten Muhammad (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam),

”Och inte heller talar han efter (sitt eget) begär. Sannerligen är det endast en uppenbarad Uppenbarelse.” (Sûrat-un-Najm: 3-4)

Denna Versen visar att Profeten Muhammad (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) inte talade efter sina egna lustar och begär, utan talade med ”en uppenbarad Uppenbarelse”. Så Uppenbarelsen var ju naturligtvis från Allâh, oavsett om det är Qur’ânen eller Sunnah. Denna Versen visar också att allt som Profeten Muhammad (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) beordrade och förbjöd, är från Allâh. Några av befallningarna och förbuden från Profeten (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) som inte kan hittas i Qur’ânen och som måste följas är att: männen måste låta skägget växa, inte be vid gravarna och kvinnorna får inte gå ut med parfym på sig.

 

Vad är Bid’a?

Bokstavligen betyder Bid’a ”en ny införd angelägenhet”. I Sharî’ah (Qur’ân och Sunnah) är definitionen på Bid’a följande,

”En (1) ny införd väg i Religionen, som (2) liknar Sharî’ah, med vilken (3) man söker att komma närmare Allâh med, den (4) stödjs inte av några sanna bevis – varken i dess principer eller sättet som den utförs på.” (al-I`tisâm (1/37) av ash-Shâtibî)

Profeten (`alayhis-salâm) sade,

”Varje Bid’a är vilseledning och varje vilseledning är i Elden.” (an-Nasâ’î)