Sunnah går före majoriteten

al-Bayhaqî rapporterade via Shu´bah, från Abû Ishâq, från ´Âsim bin Dhamrah som sade:

”Vi var på resa med ´Alî (radhiya Allâhu ´anh). Han ledde oss i ´Asr och bad två Raka´ât. Därefter gick han in i sitt tält och bad två Raka´ât medan jag tittade på.”

Detta bevisar att ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) praktiserade sin första hadîth som tillåter handlingen. Också Ibn Hazm rapporterade från Bilâl (radhiya Allâhu ´anh), Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) böneutropare, som sade:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd inte bön frånsett i samband med solnedgång.”1

Dess berättarkedja är autentisk och ett starkt intyg till ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth.

Vad två Raka´ât efter ´Asr beträffar, så har Ibn Hazm rapporterat dess legitimitet från flera följeslagare. Den som vill kan alltid referera dit.

Hadîthen som tillåter bön, inklusive frivillig sådan, efter ´Asr så länge solen inte har gulnat är den som skall gälla i denna så mycket omtalade sakfråga. Den åsikten valde Ibn Hazm i enlighet med Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ), vilket nämndes av Hâfidh al-´Irâqî och andra. Låt dig således inte luras av majoriteten om den går emot Sunnah.

Sedermera hittade jag en ny väg till ´Alîs hadîth som heter:

”Be inte efter ´Asr om inte solen är upphöjd.”

Rapporterad av Ahmad (1/130): Ishâq bin Yûsuf berättade för oss: Sufyân underrättade oss, från Abû Ishâq, från ´Âsim, från ´Alî (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är bra. Alla dess återberättare är pålitliga och al-Bukhârîs och Muslims män – alla förutom ´Âsim bin Dhamrah as-Salûlî. Han är tillförlitlig, vilket nämns i ”at-Taqrîb”. Hadîthen autentiserades av Ibn Khuzaymah2.

1al-Muhallâ (4/3).

2as-Sahîh (2/265).