Sunnah före rättsskola

Imâm ´Abdullâh bin Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (d. 1244)

ad-Durar as-Saniyyah (1/220)

Om en man får sin undervisning i en av de fyra rättsskolorna och sedan hittar en hadîth som går emot hans rättsskola, följer han beviset och lämnar sin rättsskolas åsikt. Om beviset klargörs för honom är det inte bara rekommenderat att göra så utan också obligatoriskt. Dessutom anses han inte ha avvikit från den imam som han följer, ty alla imamerna var enade om denna princip; Abû Hanîfah, Mâlik, ash-Shâfi´î och Ahmad – må Allâh vara nöjd med dem alla! Imâm Mâlik (rahimahullâh) sade:

Efter profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) får alla sina åsikter accepterade och avslagna. Det enda undantaget är alltså profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”1

ash-Shâfi´î (rahimahullâh) sade till sina elever:

”Om ni läser i min bok något som inte är överensstämmande med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, så skall ni anamma Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och lämna min åsikt.”2

Han sade också:

Om en hadîth är autentisk så är den min åsikt.”3

Imâm Ahmad bin Hanbal (rahimahullâh) sade:

”Jag förvånas över människor som känner till en berättarkedja och dess autenticitet och ändå väljer att följa Sufyâns åsikt. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

De som vill sätta sig emot hans befallningar bör ta sig i akt; de skall få utstå prövningar och ett plågsamt straff väntar dem.”4

Vet du vad prövningen är för något? Avguderi. Måhända den som avvisar något av hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord drabbas av något i hjärtat och går till följd därav under.”

Han (rahimahullâh) sade också:

”Följ inte mig blint. Följ inte Mâlik, ash-Shâfi´î, al-Awzâ´î eller ath-Thawrî blint. Ta istället därifrån de tog.”5

Imamerna har många liknande uttalanden.

1Ibn ´Abdil-Barr rapporterade det i ”al-Djâmi´” (2/91) och Ibn Hazm i ”Usûl-ul-Ahkâm” (6/145) från al-Hakam bin ´Utaybah och Mudjâhid.

2al-Harawî i ”Dhamm-ul-Kalâm” (1/47/3), al-Khatîb i ”al-Ihtidjâdj bish-Shâfi´î” (2/8), Ibn ´Asâkir (1/9/15), an-Nawawî i ”al-Madjmû´” (1/63), Ibn-ul-Qayyim (3/361), al-Fulânî, sid. 100.

3an-Nawawî i den föregående källan, ash-Sha´rânî (1/57) som tillskrev den al-Hâkim och al-Bayhaqî och al-Fulânî, sid. 107.

424:63

5al-Fulânî (113) och Ibn-ul-Qayyim i ”I´lâm-ul-Muwaqqi´în” (2/302).