Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Sång och musik är förbjudna

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 63

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade:

Apropå den som lyssnar till sång och underhållning, sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Sång föder hyckleri i hjärtat.”2

Om han inte beskylls för otro, beskylls han åtminstone för trotsig synd. Helt klart.

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))

2Abû Dâwûd (4927). Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan Abî Dâwûd” (4927).