Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Panteism är otro

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 61

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade:

”Instinkt är sanning utifrån de fundament som jag har nämnt, ehuru den är helt irrelevant i förhållande till allting som vi hittills har nämnt. Den som påstår att hans egenskaper upprätthålls av Hans egenskaper, utan att åsyfta stöd, skydd, framgång och vägledning, och syftar på Hans (´azza wa djall) eviga egenskaper, är en panteist som förespråkar inkarnation. En sådan dogm är tvivelsutan otro.”

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))