Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Förbjudet att göra tiggeri till yrke

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 62

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade:

”Till det som vi betror – vilket också är våra imamers tänk – hör att den behövande fattige som härdar och inte tigger till dess att Allâh underlättar för honom är ädlare. För den som inte klarar av att härda är det bättre att göra det utifrån profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Att någon av er beger sig tidigt på morgonen för att plocka ved och bära den på ryggen, skänka från den och vara oberoende av människorna är bättre än att han frågar en man som antingen ger honom eller inte. Ty den högre handen är bättre än den lägre handen. Börja med den som är under dig.”2

Vi anser också att det är otillåtet att inte arbeta för uppehälle så länge man inte är avhållsam och ointresserad av vad andra har. Den friske som gör tiggeri till ett yrke är faktiskt fördömd och utesluten.”

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))

2Muslim (1042) och at-Tirmidhî (680).