Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Följeslagarnas dogm var enig

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”:

”Utvandrarnas och Hjälparnas uttalanden är enstämmiga om Allâhs (´azza wa djall) enhet och vetskap om Hans namn, egenskaper och bestämmelser. Det är de som har förkunnat det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Håll därför fast vid min Sunnah och mina renläriga och vägledda kalifers Sunnah. Bit tag i den med kindtänderna.”2

Allâhs förbannelse vilar över den som ger skydd till en innovatör.”3

Följeslagarna var alltså eniga och inte oeniga. Det är dem han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att följa, ty de var inte oense om Tawhîd och religionens fundament som namn och egenskaper, till skillnad från deras oenighet inom förgreningsfrågorna. Om de hade varit oense inom det första skulle vi fått reda på det liksom vi har fått reda på all annan oenighet. Allesammans var upprättade i det tillståndet till dess att de förkunnade budskapet till sina rättmätiga efterföljare. Sedermera har samma tillstånd varit upprättat bland de kända lärde till dess att det gått flera generationer i arv. De ansåg att oenighet inom dogm var otro – och lov ske Allâh.”

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))

2Abû Dâwûd (4607), at-Tirmidhî (2676) och Ibn Mâdjah (34). Autentisk enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (2455).

3Muslim (1978).