Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Den som hävdar kunskap om folks slut är otrogen

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 61

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade:

”Den som säger sig ha kunskap om skapelsernas positioner och nivåer hos Allâh utan en föregående uppenbarelse från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), utesluts ur religionen. Den som påstår att han vet vad Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade, har ådragit Allâhs vrede över sig. Den som hävdar att han vet hur skapelserna kommer att sluta och dö utan en föregående uppenbarelse från Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), har ådragit Allâhs vrede över sig.”

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))