Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Behövligt att visa Salafs väg

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 53-54

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”:

Därefter säger jag för Allâhs sak att när dessa människor började innovera inom monoteismrelaterade frågor och Allâhs namn och egenskaper på ett sätt som skiljer sig från de tidigare följeslagarnas och efterföljarnas metodik, började människor som var okända för kunskap om återberättelser och rapporteringar att spekulera i sakfrågan. Domar grundades efter lust och avvikelse från Sunnah. De verser som inte passade deras tänk tolkades utefter deras lustar. På så vis autentiserade de sin dogm. Med det sagt är det behövligt att visa de forna människornas egenskaper, de troendes källor och de förstas metodik så att folk inte faller i dessa människors åsikter som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varnade sitt samfund och förbjöd deras meningsfränder för.”

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))