Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Allâh är distanserad från skapelsen

Imâm Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 sade i sin bok ”I´tiqâd-ut-Tawhîd bi Ithbât-il-Asmâ’ was-Sifât”:

Till vår dogm hör att Allâh inte är inkarnerad i skapelsen och att Han är unik med Sina fullkomliga namn och egenskaper. Allâh är distanserad från Sin skapelse och upprest över Sin tron.

Qur’ânen är Allâhs oskapade tal oavsett hur den läses, memoreras och undervisas.

Vi anser att Allâh (ta´âlâ) tog Ibrâhîm till Sin förnäme vän och att Han tog vår profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) till Sin förnäme vän och älskling. Han har en förnäm vänskap till dem båda medan Mu´tazilah påstår att förnäm vänskap tyder på behov och behövlighet.

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))