Sûfiyyahs Ibn Khafîf: Alla måste veta Salafs väg

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 54

Därefter nämnde Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf (d. 371)1 hadîtherna:

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till sina följeslagare som disputerade om ödet. Han blev röd i ansiktet som ett granatäpple på grund av ilska och sade: ”Är det därför som ni har skapats? Konfronterar ni Qur’ânen med Qur’ânen? Så gick samfunden innan er under.”2

”Låt mig inte hitta någon av er som, när han nås av ett påbud eller förbud från mig, sitter tillbakalutad i sin fåtölj och säger: ”Vi vet inte vad detta är för något. Vi har Allâhs skrift och detta finns inte däri.” Det tillkommer inte Allâhs sändebud att säga något som motsäger Qur’ânen. Det är med Qur’ânen som Allâh har väglett honom.”3

”Judarna har delats upp i sjuttioen grupper. Nasaréerna har delats upp i sjuttiotvå grupper. Och mitt samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla skall de till Elden bortsett från en.” De sade: ”Vilken då, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Den som följer det som jag och mina följeslagare följer i dag.”4

Därefter sade han:

”Hela samfundet är skyldigt att ha kunskap om följeslagarnas metodik, vilket är omöjligt utan kunskap om deras rättsinniga efterföljare som ägde kunskap om rapporteringar och förkastade nya inriktningar. På så vis knyts den ena generationen samman med den andra via människor som är kända för fromhet och ärlighet. De värnade om samfundet genom att upprätthålla Sunnah, oavsett om den var till deras fördel eller nackdel.”

Sedan sade han:

”Det första som vi tänker ta upp här i relation till detta ämne är Allâhs namn och egenskaper som Han nämner i Sin skrift och som klargjordes av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i hans Sunnah. Jag kommer att citera dem som förespråkar det – uttalanden som inte får refereras till vår rationalitet i form av föreställning och som vi är skyldiga att underkasta oss.”

Därpå sade han:

Efter att Allâh har låtit oss bekanta oss med Honom genom att fastställa Sin enhet och suveräna rätt till dyrkelse, nämnde Han i Sin skrift Sina namn och egenskaper som också underströks av honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Följaktligen godtog de det från honom liksom de dessförinnan hade godtagit grunden till monoteismen – det finns ingen sann gud utom Allâh.”

1adh-Dhahabî sade:

”Shaykh, Imâm, vetare, Faqîh och förebild Abû ´Abdillâh Muhammad bin Khafîf al-Fârisî ash-Shîrâzî, Sûfiyyahs mäster.” (Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/343))

2Ibn Mâdjah (85). God och autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Ibn Mâdjah”.

3Ahmad (23922), at-Tirmidhî (2664) och Abû Dâwûd (4605).

4Ibn Mâdjah (3992), at-Tirmidhî (2641) och Abû Dâwûd (4596). God enligt al-Albânî i ”Mishkât-ul-Masâbîh” (171).