Sûfiyyah och hadîther

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (12/213)

Hâfidh Abû Sa´îd an-Naqqâsh sade i ”Tabaqât-us-Sûfiyyah”:

Muhammad bin Mansûr at-Tûsî var lärare till Abû Sa´îd al-Kharrâz och Abûl-´Abbâs bin Masrûq. Han skrev ned och återberättade en stor mängd hadîther.”

Om du ser en Sûfî vara sysselsatt med hadîther, ska du lita på honom. Om du ser honom undvika hadîther, ska du inte glädja dig över honom. Speciellt inte om hans okunnighet om Hadîth ackompanjeras med fasthållning vid Sûfiyyahs dårskap och mystikernas symboler. Som Ibn-ul-Mubârak sade:

Vem har förstört religionen

om inte kungar och dåliga rabbiner och munkar?