Sûfiyyah är lögn, okunnighet och villfarelse

al-Qurtubî nämnde hur at-Tartûshî blev ställd följande fråga som han svarade på:

Fråga: Vad anser ers ädelhet om Sûfiyyah? Man bör veta att män har samlats i grupp och börjat nämna Allâh (ta´âlâ) och Muhammad (sallâ Allâhu  ´alayhi wa sallam) i kör. Därefter spetsas de med en påle genom huden medan andra dansar och känner passioner tills att de faller ned  medvetslösa. Därefter får de något att äta. Är det tillåtet att vara med dem?

Svar: Må Allâh benåda dig. Sûfiyyah är endast lögn, okunnighet och villfarelse medan islam endast är Allâhs skrift och Hans profets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah.

Vad gäller dans och passioner, så har de sin grund i samariternas handling då de dansade runt en kalv och kände passioner. Detta är alltså de otrognas  och kodyrkarnas religion.

Beträffande dessa pålar, anses kättarna vara de första som började med det. Deras syfte var att få muslimerna bort från Allâhs skrift. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) satt med sina följeslagare, var det som om fåglar satt på deras huvuden utav all högaktning.

Makthavaren och hans ställföreträdare bör förbjuda dessa människor komma till moskéerna och andra platser. Det är inte tillåtet för någon som tror på Allâh och den Yttersta dagen att vara med dem. Inte heller är det tillåtet att hjälpa dem med deras lögn. Detta är åsikten Mâliks, Abû Hanîfahs, ash-Shâfi´îs, Ahmad bin Hanbals och andra imamers rättsskolor har – och Allâh är den som leder till framgång.1

Ibn Hadjar sade:

”Lägg imamens ord på minnet. Det är sant och allt annat är falskt och slutar med synder.”

Sammanfattningsvis är den omnämnda samlingen i moskéerna ingen dyrkelse. Det de gör är fördömt enligt föreskriften och något som moskéer skall hållas rena från. Allâh (ta´âlâ) sade:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ

”I de hus som Allâh har befallt skall uppföras för att Hans namn där skall ljuda högt.”2

Uppföras betyder högaktas. Varken dans eller klapp är högaktning. Inte heller högaktas Allâh av att de bedjande distraheras och störs av folk som höjer sina röster i poesi utan erinran. Om de vidhåller skall makthavaren förbjuda dem det och köra ut dem ur moskéerna.

1al-Djâmi´ li Ahkâm-il-Qur’ân (11/237-238).

224:36-38