Sûfî dränker Nûhs folk och förgör ´Âd och Thamûd

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/327)

Faqîh Abû ´Alî bin al-Bannâ’ sade:

”al-Hallâdj påstod att han var en gud och att det gudomliga är inkarnerat i det mänskliga. När ministern ´Alî bin ´Îsâ förhörde honom insåg han att mannen behärskade varken Qur’ân-läsning, Fiqh eller Hadîth. Följaktligen sade han till honom: ”Det är bättre att du lär dig plikter och tvagning än att du skriver saker som du inte vet någonting om. Ve dig! Hur ofta skriver du inte till folk: ”Väldig är besittaren av det skinande ljuset!”! Du är verkligen i behov av aga.” Därefter befallde han att han korsfästs, först på östra sidan och därefter på västra sidan. Man kunde läsa att han skrivit i sina böcker:

”Det är jag som har dränkt Nûhs folk, det är jag som har förgjort ´Âd och Thamûd.”

Han brukade säga till sina anhängare:

”Du är Nûh, du är Mûsâ och du är Muhammad.”