Studentens förhållande till innovativa kall

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 518-520

Fråga: Hur ska studenter förhålla sig till falska metodiker och kall i den islamiska världen?

Svar: Vi har Qur’ânen, Sunnah och Salafs väg. Kallade Salaf till de metodikerna? Förespråkade de dem? Eller undvek de dem? Om de undvek dem, borde vi vara än mer skyldiga att undvika dem. Deras metodik var klar och rak. Som jag sagt tidigare, bör studenten ägna tid åt att läsa föregångarnas biografier.

Oenighet är ondska. Abû Dâwûd rapporterade att ´Uthmân bad fyra Raka´ât i Minâ varpå ´Abdullâh bin Mas´ûd sade på ett fördömande sätt:

”Jag bad två Raka´ât med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), två Raka´ât med Abû Bakr, två Raka´ât med ´Umar och två Raka´ât i början av ´Uthmâns ledarskap. Sedermera bad han fulltaligt. Därefter gick ni skilda vägar. Jag hoppas att dessa fyra Raka´ât accepteras som två av mig.” Sedan bad Ibn Mas´ûd fyra Raka´ât varvid det sades till honom: ”Först kritiserade du ´Uthmân och sedan bad du själv fyra.” Han sade: ”Oenighet är ondska.”1

Det är obligatoriskt att undvika alla sorters sektväsen och grupperingar. Vi har det bra ställt i detta land. Det var dock än bättre innan alla dessa kall och strömmar hade lyckats läcka in här. Monoteismens dogm var ren. Den metodik som vi färdades på var klar och tydlig och överensstämmande med föreskriften till grund och botten. Med tiden har utomstående människor kommit till oss med denna sjukdom och dessa främmande ideologier och åsikter. Dessa ideologier blir än farligare och allvarligare när de kläs i fromhetens och välviljans kläder. Folk har ju tendens att dras till välvilja. Om vi betraktar villfarelsens kallare förr i världen, ser vi hur alla framstår som religiösa och fromma människor. När de mystiska Qarâmitahs ledare flydde till Nordafrika framstod han som rättfärdig, gudfruktig och avhållsam. Han lyfte fram människornas undervisning och mycken dyrkelse. Då han slutligen fick det han eftersträvade kom hans rätta jag fram och han grundade det syndiga mysticismlandet. Samma sak gjorde Mu´tazilah. Alla innovationer inleds med ett skenbar välvilja.

Med det sagt är vi ålagda att undvika alla kall som kommer till oss. Vårt land är odlingsmarken till ett rent kall. Alla främmande kall ska vi dels avvisa, dels måna om att känna deras motiv och missionärer. Muslimerna är ett enda folk. Inga dessa kall får lov att spridas bland dem. Om alla dessa sekter säger sig utgå från Qur’ânen och Sunnah, så är deras oenighet ondska. Och om de inte utgår från Qur’ânen och Sunnah, måste vi undvika dem i alla fall.

1Abû Dâwûd (1/307). Berättarkedjan är autentisk enligt al-Albânî.