Studentens förhållande till de lärde

3417 – Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Den som dricker ur silver- och [guld]bägare gurglar bara helvetets eld i sin mage – så länge han inte ångrar sig.”

Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Kabîr” (23/388): Ahmad bin Zuhayr at-Tustarî berättade för oss: ´Ubaydullâh bin Sa´d berättade för oss: Min fader berättade för oss: Min fader berättade för oss, från Sâlih bin Kaysân, från Nâfi´ som berättade att Zayd bin ´Abdillâh underrättade honom att ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân bin Abî Bakr underrättade honom att Umm Salamah underrättade honom från Allâh sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Berättarkedjan är autentisk.

Anledningen att jag studerar hadîthens källor är att mina förra studier i ”Irwâ’-ul-Ghalîl”1 och ”Ghâyat-ul-Marâm”2 (via Muslim och andra med tillägget inom hakparenteserna) saknar det omnämnda undantaget. Värt att notera är att as-Suyûtî nämnde Muslims version av hadîthen och tillskrev undantaget at-Tabarânî i sin bok ”al-Djâmi´ as-Saghîr”. När jag författade min bok ”Sahîh-ul-Djâmi´” nämnde jag de två omnämnda referenserna under hadîthen och nu när jag ska återge en ny upplaga av ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” och kontrollera de två omnämnda referenserna ånyo märker jag att utnämning av den aktuella hadîthens källor och dess undantag saknas. Därför gör jag det nu. Förmodligen missade jag det då den sjätte volymen som innehåller Umm Salamahs hadîther ännu inte hade tryckts. Följaktligen utgick jag från as-Suyûtîs tystnad ehuru jag vet att hans tystnad är mycket diskutabel. Men i liknande fall kan jag och andra måttliga studenter inte göra något annat än att rätta oss efter de lärde så länge deras fel inte klarläggs. Så har jag förhållit mig i alla min verk, framför allt då undantag nämns otaliga gånger i Qur’ânen och Sunnah.

1Irwâ’-ul-Ghalîl (1/68).

2Ghâyat-ul-Marâm, sid. 75