Studentens böcker och läsning

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 33

Fråga: Vad är domen för att läsa böcker vari Allâhs egenskaper tolkas i motsats till Salafs metodik? Frågan gäller framför allt en person som inte har studerat dogm.

Svar: Studenten ska eftersträva och måna om kända böcker som är skrivna av folk med korrekt dogm, folk som är kända för att ha Salafs dogm. Exempel på sådana böcker är de som är skrivna av de tidigare generationerna som ´Abdullâh bin Ahmad, ´Uthmân bin Sa´îd ad-Dârimî, Ibn Khuzaymah och andra tidigare imamer. Må Allâh benåda dem allesammans! Detsamma gäller böcker skrivna av senare lärde såsom Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah, Ibn-ul-Qayyim, Hâfidh Ibn Kathîr och kallets imamer däribland Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) och andra lärde som månade om dogmen och kallet till dogmen. Därtill är det viktigt att begrunda Qur’ânen. Ty Qur’ânen är fundamentens fundament. Studenten ska lägga vikt vid Qur’ânen och Sunnah inom såväl dogmatiska frågor som allting annat.

Angående andra böcker, så om det verkligen finns behov av dem, så får han lov att läsa i dem och dra nytta av dem samtidigt som han är på sin vakt med felen. Det gäller både tidigare och senare böcker.