Studenten skall läsa en bok från a till ö

Som jag sade om Hâfidh Ibn Hadjars definition av den ”accepterade” (مقبول) återberättaren i boken “Taqrîb-ut-Tahdhîb”, så är den termen särskild för honom. Med den ”accepterade” återberättaren menar han att han är accepterad i fall samma hadîth rapporteras via en annan berättarkedja. Annars anses han vara en mjuk återberättare. Detta skrev han i förordet. Många av dem som studerar Hadîth idag läser lite här och där; de studerar inte boken från a till ö så att de kan känna till författarens terminologi. Många gånger argumenterar de med en hadîth i vars berättarkedja det finns en man som Hâfidh Ibn Hadjar har sagt om:

”Accepterad.”

De gör så för att de går efter den arabiska termen och inte al-´Asqalânîs term, nämligen accepterad i fall samma hadîth rapporteras via en annan berättarkedja. Den här studenten råkar på en hadîth i vars berättarkedja det finns en ”accepterad” återberättare och följaktligen argumenterar han med den därför att han inte har läst hans terminologi i förordet. Därför nämnde jag i början att studenten måste vara påläst om de lärdas terminologier.