Stackars Ibn Taymiyyah

al-Bahraynî sade:

Han1 sade:

Salaf och Ahl-us-Sunnahs imamer kunde definiera tron som:

1 – Tal och handling

2 – Tal, handling och avsikt

3 – Tal, handling, avsikt och fasthållning vid Sunnah

4 – Tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling

Allt är korrekt.”2

al-Bahraynî kommenterade det och sade:

Så sade Ibn Taymiyyah (rahimahullâh). Ingen får ta en del av Salafs eller de lärdas ord och sedan tolka dem på eget vis. Man måste granska de lärdas ord till fullo så att man förstår vad de menar.”3

Shaykh-ul-Islâm nämnde Salafs olika defitioner av tron:

1 – Tal och handling

2 – Tal, handling och avsikt

3 – Tal, handling, avsikt och fasthållning vid Sunnah

4 – Tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handling

och sade att alla är korrekta. Enligt Shaykh-ul-Islâm är alltså alla dessa definitioner korrekta. Han anklagade ingen definition för Irdjâ’. Ha då i åtanke att ingen definition lade till att tron också stiger och sjunker.

De nya Haddâdiyyah gör Tabdî´ på den som säger att tron består av tal, handling och dogm, stiger och sjunker till dess att endast vikten av en myra, ett senapsfrö eller mindre än så återstår av den, att handlingar utgör trons stomme, att tron utan handlingar kan gå om intet och utesluta personen ur islam. En sådan person gör de Tabdî´ på, beskyller honom för Irdjâ’ och bekrigar. Och då skall vi inte prata om vad de tycker om personen som bara säger att tron består av tal, handling och dogm och att den stiger och sjunker. Stackars honom om han inte lägger till att den också kan sjunka till dess att inget av den återstår. Det är ju Haddâdiyyahs krav.

De som sätter det villkoret och bekrigar Ahl-us-Sunnah för det är terroristiska Khawâridj. Om de behandlar Ahl-us-Sunnah som säger att tron består av tal och handling, stiger och sjunker och ibland lägger till att den kan sjunka så att bara en myrvikt återstår och ibland adderar att den kan sjunka så att ingenting alls återstår, vad säger de då om personen som bara säger att tron består av tal och handling? Vad säger de då om Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah som rättade alla fyra definitioner och dömde ingen av dem för innovation? Han måste vara innovatör. Enligt dem är man innovatör om man inte gör Tabdî´ på en innovatör, ehuru han inte är det hos Allâh och de troende.

1Det vill säga Ibn Taymiyyah.

2Kitâb-ul-Îmân, sid. 170

3al-Burkân, sid. 26